Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr VIII.93.2014" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sun, 16 Jun 2024 13:56:43 +0200 <![CDATA[Uchwała nr VIII.93.2014]]> UCHWAŁA NR VIII.93.2014

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia  5  sierpnia  2014 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.157.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, i, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku  poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 595 ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz 885 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 roku Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

1.   Zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 5 449 704 zł,zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.   Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  375 246 020 , w tym:

1)      dochody bieżące 331 884 420 zł,

2)      dochody majątkowe 43 361 600 zł.

§ 2

1.   Zwiększyć planowane wydatki  budżetu Miasta o kwotę 5 449 704 zł,  w tym:

1)      wydatki bieżące o 391 175 zł,

2)      wydatki majątkowe o 5 058 529 zł,

 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2.   Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  413 919 545 zł, w tym:

1)     wydatki bieżące 322 177 952 zł,

2)      wydatki majątkowe 91 741 593 zł.

 

§ 3

1.     Zmniejszyć o kwotę 48 800 zł plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta.

2.     Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa Załącznik Nr 4, który otrzymuje brzmienie ustalone w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

UZASADNIENIE

 

Załącznik Nr 1

1.   Zadanie polegające na wykonaniu remontu ul. Węglowej zgodnie z ustaleniami poczynionymi z KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” – Ruchu Borynia zostanie częściowo sfinansowane przez Kopalnię. W związku z powyższym proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących z tytułu zawartej ugody w dziale 100 -Górnictwo i kopalnictwo w kwocie 391 175 zł.

2.   W związku ze zwrotem do budżetu Miasta niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z końcem 2013 roku proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w 2014 roku, w dziale 758 – Różne rozliczenia  o kwotę 5 005 601 zł. Na wymienioną kwotę składają się niewykorzystane środki z następujących zadań:

a) „Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Truskawkowej i ulicach przyległych”  - 37.905,00 zł - w związku z brakiem kompletnego i uzgodnionego projektu (brak uzgodnień z JZWiK oraz ZUD) dokumentacja nie została przyjęta jako wykonana i kompletna i w związku z tym nie było podstaw do uregulowania należności za wykonany projekt.

b) „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu – Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie – II etap” – 4.967.696,00 zł.

3.   Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 52 928 zł,z tytułu wpłaty dokonanej przez urząd skarbowy, a dotyczącej odliczonego  przez MOSiR podatku VAT.

Załącznik Nr 2

1.      Proponuje się zwiększyć planu wydatków w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo, rozdziale 10001 – Górnictwo węgla kamiennego o kwotę  429 081 zł w tym na:

a)     wydatki bieżące w kwocie 391 175 zł z przeznaczeniem na remont ul. Węglowej na zadanie pod nazwą: ”Remonty nawierzchni dróg”. W dniu 1 lipca br. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych na wykonanie  remontu ul. Węglowej. Zadanie zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami poczynionymi z KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” – Ruchu Borynia zadanie jest  częściowo finansowane ze środków Kopalni. Celem zawarcia umowy na realizację zadania niezbędnym jest zapisanie w planie budżetu środków  finansowych jakie Miasto otrzyma z Kopalni zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej;

b)    wydatki majątkowe w kwocie 37 906 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie wieloletniego przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul Truskawkowej i z ulicach przyległych”. Wydatki zaplanowano na pokrycie pozostałych kosztów wykonania dokumentacji przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Truskawkowej i ulicach przyległych.

2.     Proponuje się zwiększyć  plan wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę  4 967 695 zł dla przedsięwzięcia wieloletniego „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie – II etap - pw realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pk 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”. W związku z tym, że znaczna część robót budowlanych prowadzonych w pasie drogi a w szczególności związanych z przebudową sieci uzbrojenia terenu była  uzależniona od wykonania robót na odcinkach dróg gminnych realizowanych w oparciu o oddzielne pozwolenie na budowę, wniesione przez Górnośląskie Towarzystwo Przyrodnicze im. A. Czudka odwołanie od decyzji dotyczącej DGP prowadzone przez ministra właściwego ds. infrastruktury, spowodowało przedłużenie się procedury związanej z  uzyskaniem pozwolenia na realizację inwestycji drogowych na drogach gminnych. Do czasu uzyskania decyzji na drogi gminne wykonawca robót nie miał możliwości kompleksowego wejścia na plac budowy oraz  realizowania robót w sposób chronologiczny w pełnym zakresie. Ponadto zgodnie z założeniem projektu budowlano – wykonawczego  80%  II etapu drogi GP przebiega  po terenie poddanym poważnym wpływom eksploatacji górniczej. Autor projektu przewidział wzmocnienie podłoża poprzez konsolidację dynamiczną. W trakcie realizacji prac budowlanych oraz prowadzonych systematycznie badaniach stwierdzono, że na terenie  występują odcinki, na których jest brak możliwości skutecznego wykonania wzmocnienia zakładaną w/w technologią, a tym samym uzyskania wymaganych parametrów założonych Specyfikacją Techniczną. Powyższe spowodowało spowolnienie tempa robót, konieczność wykonania dodatkowych badań geologicznych, wykonania projektu zamiennego, w oparciu, o który ponownie przystąpiono do dalszych prac związanych z zgęszczeniem podłoża. Z uwagi na przedłużający się okres realizacji robót ziemnych ( bardzo nisko wycenionych w kosztorysie ofertowym) i braku możliwości przystąpienia do robót zasadniczych zakładanych harmonogramem rzeczowo – finansowym, a w ślad za tym planowanymi do wydatkowania środkami nastąpiło niewykorzystanie w pełnym zakresie wydatków zapisanych jako wydatki niewygasające z upływem 2013 roku.

3.     Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75095- Pozostała działalność, o kwotę 48 800 zł w związku z tworzeniem, utrzymaniem i rozwijaniem urzędowego publikatora teleinformatycznego- Biuletynu Informacji Publicznej- www.bip.jastrzebie.pl.

4.     Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 48 800 zł, w związku zezmniejszeniem dotacji celowej na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazywanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

5.   Proponuje się zwiększyć planu wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 52 928 zł, z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą ”Modernizacja Hali Omega”. Planuje się kontynuację prac modernizacyjnych na Hali Omega.

Załącznik Nr  3

W związku ze zmianami wynikającymi z Załącznika Nr 2 zmniejsza się o kwotę 48 800 zł plan dotacji udzielonych z budżetu Miasta określony w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na 2014 rok z dotacji celowej „Ochrona i konserwacja obiektów  wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta”.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/6164-uchwala-nr-viii.93.2014 Wed, 13 Aug 2014 09:04:00 +0200