Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Zwierzakomania" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 18 Apr 2024 21:31:28 +0200 <![CDATA[Zwierzakomania]]> Ofertę upubliczniono na okres 7 dni na podstawie art.19 a ust. 3 pkt 1) Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

[start]Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert.[koniec]

W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 21.02.2020 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zwierzakomania. Oferta została złożona przez Klub Hodowców Drobnego Inwentarza w Marklowicach.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia ofert tj. do 05.03.2020 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Dialogu Społecznego - Referatu Organizacji Pozarządowych za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok.020 A), Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, bądź drogą elektronicznąna adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.
]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/61435-zwierzakomania Thu, 27 Feb 2020 13:00:42 +0100