Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Wydawanie i korzystanie z Karty Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla właściciela nieruchomości zamieszkałej zlokalizowanej na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na potrzeby gospodarowania odpadami komunalnymi" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Tue, 18 Jun 2024 15:06:23 +0200 <![CDATA[Wydawanie i korzystanie z Karty Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla właściciela nieruchomości zamieszkałej zlokalizowanej na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na potrzeby gospodarowania odpadami komunalnymi]]> Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
44-335 Jastrzębie-Zdrój al. Józefa Piłsudskiego 60
tel. +48 32 4785 100 fax. +48 32 4717 070

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
czwartek od  7:30 do 17:00
piątek od 7:30 do 14:00


Karta informacyjna nr GK-04
Wydawanie i korzystanie z Karty Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla właściciela nieruchomości zamieszkałej zlokalizowanej na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na potrzeby gospodarowania odpadami komunalnymi

Data aktualizacji 
31.01.2023
 
Podstawa prawna
Zarządzenie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie Regulaminu wydawania i korzystania  z Karty PSZOK dla właściciela nieruchomości zamieszkałej zlokalizowanej na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na potrzeby gospodarowania odpadami komunalnymi

Wymagane dokumenty
 1. Wniosek o wydanie Karty PSZOK/kolejnej Karty PSZOK uprawniającej do korzystania z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla właściciela nieruchomości zamieszkałej zabudowanej budynkiem jednorodzinnym – załącznik nr 1.
 2. Wniosek o wydanie Karty PSZOK/kolejnej Karty PSZOK uprawniającej do korzystania z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla właściciela nieruchomości zamieszkałej zabudowanej budynkiem wielolokalowym – załącznik nr 2.
 3. Wniosek o wydanie kolejnej Karty PSZOK:
  a) dodatkowej dla danej nieruchomości – załącznik nr 1, 2.
  b) z powodu uszkodzenia, zagubienia lub kradzieży karty – załącznik nr 3
 4. Dokument tożsamości wnioskodawcy do wglądu.
 5. Załączniki:
  a) Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty;
  b) Dowód wniesienia należnej opłaty za wydanie kolejnej Karty PSZOK.

  Jednostka odpowiedzialna                                                      
  Wydział Gospodarki Komunalnej tel. 32 47 85 201 
  Referat Gospodarki Odpadami –  pokój 401A, 402A

  Opłaty

1. Karty PSZOK w ilościach, o których mowa w Regulaminie wydawania i korzystania z Karty PSZOK dla właściciela nieruchomości zamieszkałej zlokalizowanej na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na potrzeby gospodarowania odpadami komunalnymi, są bezpłatne.
2. Wydanie kolejnej Karty PSZOK dla właściciela nieruchomości podlega opłacie w wysokości 2,50 zł za każdą Kartę, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach Banku Spółdzielczego numer konta: 96 8470 0001 2001 0017 6125 0002
3. Opłata skarbowa: 
od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17,00 zł (z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo, gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach Banku Spółdzielczego numer konta: 96 8470 0001 2001 0017 6125 0002.

Termin i sposób załatwienia
1. Odbiór Karty PSZOK:
a) osobisty przez właściciela nieruchomości;
b) przez osobę trzecią, upoważnioną przez właściciela nieruchomości na podstawie pisemnego pełnomocnictwa, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dokumentu tożsamości.
2. Termin odbioru Karty PSZOK:
a) w dniu złożenia wniosku jeśli:
- wniosek nie wymaga uzupełnienia lub poprawy,
- właściciel nieruchomości posiada aktywną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- właściciel nieruchomości uiszcza należną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
b) w pozostałych przypadkach do 7 dni roboczych od spełnienia ww. warunków.
3. Dla nieruchomości, dla której składana jest pierwsza deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uzyskanie Karty PSZOK możliwe będzie po zakończeniu weryfikacji deklaracji w ramach czynności sprawdzających, prowadzonych przez organ podatkowy -  w ciągu 7 dni roboczych od momentu stwierdzenia poprawności deklaracji. O możliwym terminie odbioru Karty właściciel nieruchomości zostanie powiadomiony telefonicznie na numer telefonu podany we wniosku.
4. Powyższe zasady dotyczą również wydawania kolejnych Kart PSZOK.

Uwagi
1. Karta PSZOK umożliwia korzystanie z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój, w celu przekazania do zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych na nieruchomości zamieszkałej.
2. Każdej Karcie PSZOK przypisany jest indywidualny numer identyfikujący odpowiednio właściciela nieruchomości i/lub nieruchomość.
3.O fakcie utraty lub zniszczenia Karty PSZOK właściciel nieruchomości zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój celem zablokowania Karty:
a) osobiście – w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój, pokój 401A oraz 402A
b) telefonicznie pod nr tel. 32 47 85 201; po weryfikacji właściciela nieruchomości,
c) pocztą elektroniczną na adres e-mail odpady@um.jastrzebie.pl,
d) na adres – Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Wydział Gospodarki Komunalnej.
4. Wydanie nowej Karty nastąpi na wniosek.
5. Karta PSZOK zostanie zablokowana z urzędu w przypadku powzięcia informacji o:
a) sprzedaży nieruchomości,
b) zmianie właściciela/li nieruchomości,
c) zgonie jedynego właściciela nieruchomości.

Tryb odwoławczy
Nie dotyczy.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/61215-wydawanie-i-korzystanie-z-karty-punktu-selektywnego-zbierania-odpadow-komunalnych-dla-wlasciciela-nieruchomosci-zamieszkalej-zlokalizowanej-na-terenie-miasta-jastrzebie-zdroj-na-potrzeby-gospodarowania-odpadami-komunalnymi Tue, 04 Feb 2020 13:35:53 +0100