Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr V.49.2014" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 20 Jul 2024 17:38:33 +0200 <![CDATA[Uchwała nr V.49.2014]]> UCHWAŁA NR V.49.2014

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

 z dnia 24 kwietnia 2014r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości

gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

 

     Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

 

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

                                                         u c h w a l a                                                            

§ 1

Wyrazić zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 202/49 o powierzchni 0.0369 ha, obręb Jastrzębie Górne, k. m. 8 ujawniona w księdze wieczystej GL1J/000045790/1 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/6120-uchwala-nr-v.49.2014 Tue, 06 May 2014 13:43:00 +0200