Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr IV.39.2014" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 20 Apr 2024 04:00:20 +0200 <![CDATA[Uchwała nr IV.39.2014]]> UCHWAŁA NR IV.39.2014

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Miasta Jastrzębie-Zdrój na stałe obwody głosowania

Na podstawie Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) – działając na wniosek Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala

§ 1

W uchwale Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr I.4.2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Miasta Jastrzębie-Zdrój na stałe obwody głosowania (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 1986), w związku z utworzeniem nowej ulicy o nazwie Rekreacyjna oraz aktualizacją numeracji nieruchomości, w celu dostosowania opisu granic obwodów głosowania do stanu faktycznego, zmienia się opis granicy obwodów nr 4, 8 i 19, poprzez wprowadzenie w Załączniku do uchwały następujących zmian:

1)     w obwodzie głosowania nr 4, zwrot „Długa 1-17H i 2-14” zastępuje się zwrotem „Długa 1-17J i 2-14”,

2)     w obwodzie głosowania nr 8, po zwrocie „Pszenna” dodaje się zwrot „Rekreacyjna”,

3)     w obwodzie głosowania nr 19, zwrot „Podmiejska 1-11W, 17 – do końca” zastępuje się zwrotem „Podmiejska 1-11, 17 – do końca”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku-Białej.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/6110-uchwala-nr-iv.39.2014 Tue, 01 Apr 2014 11:32:00 +0200