Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr IV.38.2014" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 20 Apr 2024 03:18:25 +0200 <![CDATA[Uchwała nr IV.38.2014]]> UCHWAŁA NR IV.38.2014

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2014

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.z 2013 r. poz 594 z późn. zm.) oraz art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 127  poz. 721 z późn. zm.)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala

§ 1

Określić  zadania z zakresu  rehabilitacji zawodowej  i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta  Jastrzębie-Zdrój  na  rok 2014, w brzmieniu stanowiącym  załącznik  nr  1  do  niniejszej  uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/6109-uchwala-nr-iv.38.2014 Tue, 01 Apr 2014 10:27:00 +0200