Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr IV.34.2014" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 20 Apr 2024 02:30:33 +0200 <![CDATA[Uchwała nr IV.34.2014]]> UCHWAŁA NR IV.34.2014

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Jastrzębie-Zdrój, a Powiatem Wodzisławskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim na powierzenie i realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu dla osób z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Połomi, ul. Centralna 48

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 11 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn.zm.), art. 18 ust.1 pkt 5 i art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 182 z późn. zm.), § 7 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala

§ 1

Wyrazić zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Jastrzębie-Zdrój, a Powiatem Wodzisławskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Jastrzębie-Zdrój, a Powiatem Wodzisławskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim na powierzenie i realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu dla osób z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Połomi, ul. Centralna 48.

§ 2

Do zawarcia porozumienia, o którym mowa w § 1 upoważnia się Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/6105-uchwala-nr-iv.34.2014 Tue, 01 Apr 2014 09:47:00 +0200