Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr IV.32.2014" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 25 Apr 2024 12:01:52 +0200 <![CDATA[Uchwała nr IV.32.2014]]> UCHWAŁA NR IV.32.2014

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 2 i 3 Porozumienia nr RKW 2236/148/2003 zawartego w dniu 06 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2005 roku Nr 13 poz. 310 z późn. zm.) oraz Porozumienia nr RK-W2236/186/2003 z dnia 11 czerwca 2003 r. (Dz. Uz. Woj. Śl. z 2003 roku Nr 58, poz. 1820 z późn. zm.)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala

§ 1

Przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowej taryfy zatwierdzonej Uchwałą Nr IV.29.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój, Gmin Mszana i Godów na okres od dnia 01.05.2013 r. do dnia 30.04.2014 r.”, która weszła w życie na podstawie art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) opracowanej przez Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. na okres od dnia 01.05.2014 r. do 30.04.2015 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/6103-uchwala-nr-iv.32.2014 Tue, 01 Apr 2014 09:42:00 +0200