Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr IV.31.2014" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Wed, 24 Apr 2024 06:06:22 +0200 <![CDATA[Uchwała nr IV.31.2014]]> UCHWAŁA NR IV.31.2014

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia  27  marca  2014 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.157.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, i, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku  poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 595 ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz 885 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 roku Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala :

§ 1

1.     Zwiększyć  planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 713 861, w tym:

-         dochody bieżące o kwotę 356 702 zł

-         dochody majątkowe o kwotę 357 159 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.     Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi 361 356 784 zł, w tym:

-         dochody bieżące 320 201 491 zł,

-         dochody majątkowe 41 155 293 zł.

§ 2

1.     Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 021 200  zł, w tym:

-         wydatki bieżące o kwotę 1 008 200 zł

-         wydatki majątkowe o kwotę  13 000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do  niniejszej uchwały.

2.     Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi 397 604 123 zł, w tym:

-         wydatki bieżące 314 834 259 zł,

-         wydatki majątkowe 82 769 864 zł.

§ 3

1.     Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2014 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 307 339 zł.

2.     Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2014 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę 36 247 339 zł.

3.     Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1  są przychody z tytułu:

-         nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych w kwocie        33 515 070 zł

-         spłat pożyczek udzielonych z budżetu Miasta w kwocie30 000 zł

-         zaciąganej pożyczki w kwocie                                   794 930 zł

-         zaciąganego kredytu w kwocie                                 1 907 339 zł.

§ 4

1.     Zwiększyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o 307 339 zł, z planowanego kredytu komercyjnego.

2.     Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1 wynosi 36 507 339 zł.

3.     Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zwiększyć o kwotę 273 000 zł plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z Załącznikiem  Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Zwiększyć o kwotę 5 000 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 rok, zgodnie z  Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/6102-uchwala-nr-iv.31.2014 Mon, 31 Mar 2014 12:21:00 +0200