Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr V.56.2013" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Mon, 22 Jul 2024 22:32:02 +0200 <![CDATA[Uchwała nr V.56.2013]]> UCHWAŁA NR V.56.2013

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 25 kwietnia 2013r.

 

w sprawie rozpatrzenia skargi Niezależnej Inicjatywy Mieszkańców

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym    (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a

§ 1

 

Uznać za zasadną skargę Niezależnej Inicjatywy Mieszkańców z dnia 19 marca 2013r. na działalność Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój związaną z realizacją Uchwały Nr LVI/706/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jastrzębie-Zdrój w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5957-uchwala-nr-v.56.2013 Tue, 07 May 2013 10:08:00 +0200