Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr IV.32.2013" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 13 Jul 2024 14:17:59 +0200 <![CDATA[Uchwała nr IV.32.2013]]> UCHWAŁA NR IV.32.2013

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 26 marca 2013r.

zmieniająca Uchwałę Nr XIII.167.2012 z dnia 25.10.2012r. w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”

Na podstawie art. 7, ust. 1, pkt. 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 – j.t. z późn. zm.) oraz art. 5 a, ust.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 – j.t. z późn. zm.)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a

§ 1

W załączniku do Uchwały Nr XIII.167.2012 z dnia 25.10.2012r. w sprawie „Programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013” rozdział III pkt 2 ppkt 3 otrzymuje brzmienie:

Zlecanie zadań publicznych, zgodnie z art. 19 a Ustawy przewidziano w dziedzinie:

a)     ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - kwota przeznaczona na realizację zadań - 50.000 zł.

b)    wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki poprzez: szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży oraz organizację imprez sportowych i turystycznych – kwota przeznaczona na realizację zadań – 30.000 zł.

c)     niewykorzystana część środków finansowych na zadania w trybie otwartego konkursu ofert, może   

zostać przeznaczona na realizację zadań publicznych zgodnie z art. 19 a Ustawy.”

§ 2

Pozostałe zapisy w załączniku do Uchwały pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5933-uchwala-nr-iv.32.2013 Wed, 03 Apr 2013 13:44:00 +0200