Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr IX.127.2012" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 13 Jul 2024 16:00:02 +0200 <![CDATA[Uchwała nr IX.127.2012]]> UCHWAŁA NR IX.127.2012

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

 z dnia 26 lipca 2012r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości

gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój położonej przy ul. Młyńskiej

 

     Na podstawie art. 18 ust .2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (j.t. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 231 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (j.t. Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a

§ 1

Wyrazić zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, położonej przy ulicy Młyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 2499/278 o powierzchni 0,0123 ha, obręb Jastrzębie Zdrój, k.m. 5, ujawnionej w księdze wieczystej GL1J/00009996/1 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju, zabudowanej przepompownią ścieków PJ 52 stanowiącą własność Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5822-uchwala-nr-ix.127.2012 Mon, 06 Aug 2012 09:20:00 +0200