Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr III.43.2012" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 25 Apr 2024 09:32:16 +0200 <![CDATA[Uchwała nr III.43.2012]]> UCHWAŁA NR III.43.2012

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 29 marca 2012r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Jastrzębie-Zdrój przez Pana Grzegorza Łubczyka w albumie „Pamięć II. Polscy uchodźcy na Węgrzech 1939-1946”

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 18 oraz art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 1 Statutu Miasta Jastrzębie-Zdrój stanowiącego Załącznik do uchwały Nr XLII/564/2009 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 28 maja 2009 roku

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a

§ 1

Wyrazić zgodę  na umieszczenie herbu miasta Jastrzębie-Zdrój w albumie „Pamięć II. Polscy uchodźcy na Węgrzech 1939-1946”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5737-uchwala-nr-iii.43.2012 Thu, 05 Apr 2012 13:17:00 +0200