Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr III.42.2012" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Mon, 22 Jul 2024 21:48:06 +0200 <![CDATA[Uchwała nr III.42.2012]]> UCHWAŁA NR III.42.2012

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach skargi Klubu Sportowego Jastrzębski Węgiel S.A. na Uchwałę nr IX.81.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój  z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Jastrzębie-Zdrój

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r., Nr 142, poz. 1951 z późn. zm.) w związku z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U z 2002 r., Nr 153, poz. 1270 z późn.zm.)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a

§ 1

 

Postanawia się przekazać Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach skargę Klubu Sportowego Jastrzębski Węgiel S.A. na Uchwałę nr IX.81.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Jastrzębie-Zdrój

§ 2

Upoważnia się Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój do przekazania skargi, o której mowa w § 1,  wraz z odpowiedzią na skargę i wnioskiem o oddalenie skargi.

§ 3

Upoważnia się adwokata Łukasza Kałusowskiego do sporządzenia odpowiedzi na skargę, o której mowa w § 1, oraz reprezentowania Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, a także ewentualnego wniesienia skargi kasacyjnej i reprezentowania Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5736-uchwala-nr-iii.42.2012 Thu, 05 Apr 2012 13:16:00 +0200