Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr III.40.2012" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 25 Apr 2024 12:12:49 +0200 <![CDATA[Uchwała nr III.40.2012]]> UCHWAŁA NR III.40.2012

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół nr 7 w Jastrzębiu-Zdrój i włączenia szkół wchodzących dotychczas w skład tego Zespołu do innych zespołów szkół w Jastrzębiu-Zdroju

     Na podstawie art. 5c pkt 1, 58 ust. 1, art. 62 ust 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 12 ust. 5  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a

§ 1

Z dniem 31 sierpnia 2012 r. rozwiązuje się Zespół Szkół nr 7 w Jastrzębiu-Zdroju przy
ul. Kaszubskiej 2.

§ 2

1. Z dniem 1 września 2012 r. włącza się do Zespołu Szkół Handlowych w Jastrzębiu-Zdroju następujące szkoły wchodzące dotychczas w skład Zespołu Szkół nr 7:

1)     Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Zesłańców Sybiru,

2)     Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,

2. Z dniem 1 września 2012 r. w skład Zespołu Szkół Handlowych w Jastrzębiu-Zdroju wchodzą:

1)     Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Zesłańców Sybiru,

2)     Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2,

3)     Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,

4)     Technikum nr 3,

5)     Technikum Uzupełniające nr 2 dla Dorosłych,

6)     Szkoła Policealna nr 1.

§ 3

1. Z dniem 1 września 2012 r. włącza się do Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju Gimnazjum dla Dorosłych wchodzące dotychczas w skład Zespołu Szkół nr 7.

2. Z dniem 1 września 2012 r. w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju wchodzą:

1)     Gimnazjum dla Dorosłych,

2)     Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3,

3)     Technikum nr 5,

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 5

Uchyla się Uchwałę Nr I.12.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Nr 7 w Jastrzębiu-Zdroju, włączenia do Zespołu Szkół Handlowych
w Jastrzębiu-Zdroju szkół wchodzących dotychczas w skład Zespołu Szkół nr 7 oraz zmiany nazwy Zespołu Szkól Handlowych Jastrzębiu-Zdroju.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5734-uchwala-nr-iii.40.2012 Thu, 05 Apr 2012 13:13:00 +0200