Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr III.39.2012" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Wed, 24 Apr 2024 04:39:23 +0200 <![CDATA[Uchwała nr III.39.2012]]> UCHWAŁA NR III.39.2012

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

 

z dnia 29 marca 2012 r.

 

w sprawie ustanowienia obwodów publicznych gimnazjów w Jastrzębiu-Zdroju

 

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 8 w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

 

Rada Miasta Jastrzębie – Zdrój

u c h w a l a

 

§ 1. Ustanowić obwody dla publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie–Zdrój:

1. Gimnazjum Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Staszica 10 – Załącznik Nr 1,

2. Gimnazjum Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Komuny Paryskiej 18 c – Załącznik Nr 2,

3. Gimnazjum Nr 3 w Jastrzębiu-Zdroju, Osiedle Tysiąclecia 9 c – Załącznik Nr 3,

4. Gimnazjum Nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Wrocławska 6 – Załącznik Nr 4,

5. Gimnazjum Nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Graniczna 2 – Załącznik Nr 5

6. Gimnazjum Nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Katowicka 35 – Załącznik Nr 6,

7. Gimnazjum Nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju, ul. B. Czecha 19 a – Załącznik Nr 7,

8. Gimnazjum Nr 10 Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Piastów 15 – Załącznik Nr 8,

9. Gimnazjum Nr 11 w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Świerczewskiego 34 – Załącznik Nr 9,

10. Gimnazjum Nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Edukacyjna 13 – Załącznik Nr 10.

 

§ 2. Traci moc:

1. Uchwała Nr XX/443/2004 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Stanisława Staszica 10,

2. Uchwała Nr XX/444/2004 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Komuny Paryskiej 18 c,

3. Uchwała Nr XX/445/2004 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 3 w Jastrzębiu-Zdroju, Osiedle Tysiąclecia 9 c,

4. Uchwała Nr XX/446/2004 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Wrocławska 6,

5. Uchwała Nr XX/447/2004 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Graniczna 2,

6. Uchwała Nr XX/448/2004 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Katowicka 35,

7. Uchwała Nr XX/449/2004 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju, ul. B. Czecha 19 a,

8. Uchwała Nr XX/450/2004 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Piastów 15,

9. Uchwała Nr XX/451/2004 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 11 w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Świerczewskiego 36,

10. Uchwała Nr XX/452/2004 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Edukacyjna 13,

 

§ 3. Dokonać zmiany uchwały:

W Uchwale Nr VII/127/99 Rady Miejskiej w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 27 marca 1999 r. w sprawie utworzenia Gimnazjum Nr 5 w Jastrzębiu – Zdroju dokonać zmiany w taki sposób, że w punkcie 2 po słowach „ul. Pomorska” kropkę zastąpić przecinkiem i dodać słowa „ul. Astrów, Beskidzka, Bratków, Cieszyńska (lewa strona od Nr 3 do Nr 9 i prawa strona od Nr 4 do Nr 20), Gołębia, Goździków, Irysów, Krokusów, Małopolska, Mazurska, Mączna, Narcyzów, ks. Jerzego Popiełuszki, Stokrotek, Śląska (lewa strona od Nr 73 do końca i prawa strona od Nr 24 do końca), Wielkopolska, Zamłynie”.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie – Zdrój.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5733-uchwala-nr-iii.39.2012 Thu, 05 Apr 2012 13:08:00 +0200