Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr III.38.2012" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 20 Apr 2024 02:24:22 +0200 <![CDATA[Uchwała nr III.38.2012]]> UCHWAŁA NR III.38.2012

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój, Gmin Mszana i Godów na okres od dnia 01.05.2012r. do dnia 30.04.2013r.”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 2 i 3 Porozumienia nr RKW 2236/148/2003 zawartego w dniu 6 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2005 roku Nr 13 poz. 310 z późn. zm.) oraz § 1 pkt 5 Porozumienia nr RK-W2236/186/2003 z dnia 11 czerwca 2003r. (Dz. Uz. Woj. Śl. z 2003 roku  Nr 58, poz. 1820 z późn. zm.) 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a

§ 1

Zatwierdzić Jastrzębskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji S.A. „Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującą na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój, Gmin Mszana i Godów na okres od dnia 01.05.2012r. do dnia 30.04.2013r.” stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5732-uchwala-nr-iii.38.2012 Thu, 05 Apr 2012 13:05:00 +0200