Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr III.37.2012" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 25 Apr 2024 12:13:34 +0200 <![CDATA[Uchwała nr III.37.2012]]> UCHWAŁA NR III.37.2012

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia 29 marca 2012 r.

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój dla Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za część nieruchomości wydzielonych w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.).

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

u c h w a l a

 

§ 1

 

Udzielić pomocy finansowej z budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój, w formie dotacji celowej w kwocie 1 800 000,00 zł, dla Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za część nieruchomości wydzielonych w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zgodnie z ustaleniem lokalizacji drogi w ramach zadania dotyczącego „Przebudowy dróg najazdowych z podniesieniem wiaduktu nad torami J.S.K. o 5,5 m w ciągu DW nr 933 w Jastrzębiu Zdroju”, realizowanego zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego o sygn. IF/III/5340/2/15/08 z dnia 31 grudnia 2008 r. przez Miasto Jastrzębie-Zdrój, które działa na podstawie ugody nr 243/08 (IKI.08130-D-18/2009) z dnia 29.12.2008 r. o naprawę szkody górniczej zawartej z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego „Borynia-Zofiówka”.

§ 2

 

Upoważnić Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój do podpisania stosownej umowy z Województwem Śląskim, określającej tryb i terminy przekazania i rozliczenia dotacji celowej.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5731-uchwala-nr-iii.37.2012 Thu, 05 Apr 2012 13:00:00 +0200