Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr III.36.2012" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Fri, 12 Apr 2024 12:36:32 +0200 <![CDATA[Uchwała nr III.36.2012]]>  

UCHWAŁA NR III.36.2012

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia 29 marca 2012r.

 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój w 2012 roku

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.)

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

u c h w a l a

 

§ 1

 

Przyjąć program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

§ 2

 

Traci moc Uchwała Nr IX/181/2003 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój. 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5730-uchwala-nr-iii.36.2012 Thu, 05 Apr 2012 12:57:00 +0200