Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr III.33.2012" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Wed, 29 May 2024 07:54:09 +0200 <![CDATA[Uchwała nr III.33.2012]]> UCHWAŁA NR III.33.2012

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 29 marca 2012r.

 

w sprawie umorzenia należności budżetowych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240) oraz § 9 ust.1 pkt 3 w związku z § 4 ust. 3 Uchwały Nr LI/650/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych miasta Jastrzębie-Zdrój, mających charakter cywilnoprawny (Dz. Urz. z 2010 r. Nr 59, poz. 979) po pozytywnej opinii Komisji Skarbu

 

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a

 

§ 1

 

Umorzyć wierzytelności dłużnika osoby fizycznej w kwocie:

- zaległość odsetkowa –    23.006,31 zł

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

 

 

§ 3

 

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5727-uchwala-nr-iii.33.2012 Thu, 05 Apr 2012 12:51:00 +0200