Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr III.32.2012" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Wed, 29 May 2024 07:49:28 +0200 <![CDATA[Uchwała nr III.32.2012]]> UCHWAŁA NR III.32.2012

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

 

z dnia 29 marca 2012 r.

 

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 09 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z 2011 z późn. zm.)

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a

 

§ 1. Ustala się szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, zwanej dalej "opłatą"

 

§ 2. 1. Umorzenie w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub odstąpienie od ustalenia opłaty może nastąpić na wniosek lub z urzędu.

2. Podstawą wydania decyzji o umorzeniu w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności lub odstąpienia od ustalenia opłaty jest sytuacja materialna, dochodowa i zdrowotna rodziny rodzica biologicznego.

3. Ustalenie sytuacji rodziny następuje na podstawie:

a) oświadczenia bądź zaświadczenia o osiąganych dochodach rodziny rodziców biologicznych.

b) innych dowodów potwierdzających okoliczności trudnej sytuacji rodziny rodziców biologicznych.

 

§ 3. 1. W przypadku, gdy nie można ustalić miejsca zamieszkania oraz sytuacji materialnej rodzica biologicznego, gdy rodzic jest ubezwłasnowolniony lub rodzic biologiczny jest osobą niepełnoletnią, odstępuje się z ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej na okres nie dłuższy niż pół roku, w przypadku osób nieletnich – do czasu uzyskania pełnoletności.

2. W przypadku, gdy opłatę ustala się za okresy wcześniejsze – sprzed wydania decyzji – z uwagi na procesowe przeszkody we wcześniejszym wydaniu decyzji (np. nieznane miejsce pobytu rodzica) odstąpienie od ustalenia opłaty może obejmować okresy dłuższe niż 1 rok.

 

§ 4. 1. Odstąpienie od ustalenia opłaty następuje, gdy dochód na osobę w rodzinie rodzica biologicznego nie przekracza lub jest równy 150% kryterium dochodowego o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r (Dz. U. z 2009 roku, Nr 175, poz. 1362 z póź. zm.)

2. Odstępuje się w części od ustalenia opłaty w wysokości kwoty płaconych przez rodzica biologicznego alimentów ustalonych przez sąd.

3. W przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie rodzica biologicznego lub dochód osoby samotnie gospodarującej w odniesieniu do rodziców zobowiązanych do ponoszenia opłat przekracza 150% kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r, to wysokość  częściowego odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej ustala się na zasadach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie rodzica biologicznego lub dochód osoby samotnie gospodarującej w odniesieniu do rodziców zobowiązanych do ponoszenia opłat przekracza 150% kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r, to wysokość częściowego odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej ustala się na zasadach określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

 

5. W przypadku gdy kwota zobowiązania pozostająca po częściowym odstąpieniu od opłaty zgodnie z ust. 3 i 4 zagraża ważnym interesom zobowiązanego, zwłaszcza egzystencji zobowiązanego lub jego rodziny, można zdecydować o innej odpłatności niż wynikająca z Załącznika nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały, adekwatnie do możliwości finansowych rodziny rodzica biologicznego dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

 

§ 5. 1. Na wniosek zobowiązanego rodzica biologicznego, biorąc pod uwagę jego możliwości płatnicze, można:

1) rozłożyć opłatę na raty,

2) odroczyć termin płatności całości lub części opłaty.

2. Rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności zaległych opłat udziela się na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy, licząc od dnia uwzględnienia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może być dłuższy.

3. Od opłat, w stosunku do których zastosowano ulgi w formie określonej w ust. 1, nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od daty złożenia wniosku do upływu ustalonych terminów płatności, chyba że przy zastosowaniu ulgi postanowiono inaczej.

4. W przypadku nie uiszczenia przez zobowiązanego opłaty na warunkach ustalonych w trybie niniejszego paragrafu, pozostała do spłaty opłata staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami, w tym również z odsetkami, o których mowa w ust. 3.

 

§ 6. W przypadku, gdy kwota wynikła z nieregulowania zobowiązania do uiszczania opłaty zagraża ważnym interesom zobowiązanego, zwłaszcza w egzystencji zobowiązanego i jego rodziny, można na wniosek lub z urzędu umorzyć w całości lub w części łącznie z odsetkami należności z tytułu niewywiązywania się z obowiązku ponoszenia opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej.

 

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XXI/468/2004 oraz Uchwała nr XXI/469/2004 Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój z dnia 24.06.2004r.

 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5726-uchwala-nr-iii.32.2012 Thu, 05 Apr 2012 12:48:00 +0200