Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr III.31.2012" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Wed, 29 May 2024 07:41:33 +0200 <![CDATA[Uchwała nr III.31.2012]]>  

UCHWAŁA NR III.31.2012

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 29 marca  2012 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.155.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2012 rok

 

  Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami),w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, ze zmianami),art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami)oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami),w oparciu o opinie Komisji,

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

1.   Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 1 116 020 zł, w tym:

1)   dochody bieżące 437 227 zł,

2)   dochody majątkowe 678 793 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.   Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  416 128 836  zł, w tym:

1)   dochody bieżące 299 254 647 zł,

2)   dochody majątkowe 116 874 189 zł.

§ 2

 

1.   Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 939 548 zł, w tym:

1)   wydatki bieżące o 1 634 548 zł,

2)   wydatki majątkowe 305 000 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2.   Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  489 952 364 zł, w tym:

1)     wydatki bieżące 289 669 835 zł,

2)     wydatki majątkowe  200 282 529 zł

§ 3

 

1.   Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2012 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę   823 528  .

2.   Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2012 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę  73 823 528  .

3.   Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1  są przychody z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych w kwocie 73 823 528 zł.

 

§ 4

1.   Zwiększyć  kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o 823 528 , z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.

2.   Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 wynosi    73 823 528  zł.

3.   Plan dla poszczególnych tytułów przychodów określa Załącznik Nr 3do niniejszej uchwały.

 

§ 5

1.   Zwiększyć plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę 2 834 685 zł.

2.   Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 określa Załącznik Nr 4.

 

§ 6

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1 i 2

1.   W związku z podpisaniem ugody, w ramach której Kopalnia „Borynia-Zofiówka” zobowiązuje się prowadzić monitoring wiaduktu w ciągu drogi DW 933 – ul. Pszczyńska we własnym zakresie i na własny koszt, a nie jak wcześniej planowano z udziałem środków i za pośrednictwem Miasta proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo z tytułu wpływów z zawartych ugód z JSW S.A. o kwotę 10 000 zł oraz plan wydatków bieżących w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo, rozdziale 10001 – Górnictwo węgla kamiennego o kwotę 20 000 zł.

2.   Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziałach:

a.     60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na powiększenie planu na zadaniu Nr 000-000-303-000 „Remont chodników”, ponieważ obecne ograniczone środki nie pozwalają na rozpoczęcie planowanego remontu chodnika ul. Granicznej. Brakujące środki proponuje się zabezpieczyć w drodze przeniesienia środków, których mowa w pkt. 1.

b.    60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 74 068 zł. Powyższa zmiana jest podyktowana koniecznością utworzenia nowej linii, która obsługuje mieszkańców Połomii, głównie młodzież dojeżdżającą do szkół w Wodzisławiu  Śl. i Jastrzębiu-Zdroju. Zgodnie z zasadami finansowania komunikacji przez gminy tworzące Międzygminny Związek Komunikacyjny Miasto powinno pokrywać koszty komunikacji na swoim terenie. Linia zaczęła kursować od lutego bieżącego roku, a miesięczny koszt funkcjonowania na terenie naszego Miasta    wynosi 6 733,44 zł.

3.     Proponuje się dokonać przeniesienia planu wydatków majątkowych wysokości 200 000 zł  w dziale 600 – Transport i łączność z rozdziału 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ustalonego dla zadania będącego wieloletnim przedsięwzięciem Nr 000-P48-008-100 „Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie –Etap 1 – PW z udziałem środków, o których mowa w  art. 5 ust.2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” do rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na wznowienie zadania, jako przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-003-300 „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych”.

4.     Uchylenie wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 września 2011 roku Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 10 grudnia 2002 roku oraz uchwały zmieniającej tę uchwałę w kwietniu 2007 roku spowodowała, że od 1 stycznia 2012 roku jednostki organizacyjne miasta Jastrzębie-Zdrój nie są  objęte zwolnieniem od podatku od nieruchomości i będą musiały zapłaci podatek za lata 2007-2011 wraz z odsetkami. Proponuje się zatem zwiększyć o 311 166 zł plan dochodów bieżących w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym z tytułu podatku od nieruchomości o 245 644 zł i z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 65 522 zł oraz plan wydatków bieżących:

-     w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71035 – Cmentarze o kwotę 242 574 zł,

-     w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt o kwotę 6 820 zł,

-     w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej o kwotę 61 772 zł.

5.    W związku z trudnościami jakie wystąpiły w 2011 roku przy budowie zespołu kolumbariów na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei, konieczna była zmiana zakresu rzeczowego zaplanowanego na 2012 rok. Zrezygnowano między innymi z budowy nowej kwatery grzebalnej na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei na rzecz dokończenia budowy muru oporowego zabezpieczającego osuwającą się skarpę. Budowa muru oporowego warunkowała możliwość kontynuowania robót związanych z realizacją zespołu kolumbariów. Ciągła rozbudowa cmentarza komunalnego w celu zapewnienia miejsc pochówku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój jest jednak nadal niezbędna, stąd propozycja zwiększenia zakresu rzeczowego tego zadania w 2012 roku.     Proponuje się zatem zwiększenie planu wydatków majątkowych części gminnej budżetu Miasta w dziele 710 – Działalność usługowa,  rozdziale     71035 – Cmentarze  o kwotę 305 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego Nr 000-000-025-300 „Cmentarze – PW związane realizacją programów i zadań majątkowych”.

6.     Z uwagi na fakt, że budżet miasta Jastrzębie-Zdrój, został opracowany na bazie planu budżetu  2011 roku według stanu na dzień 30 czerwca w budżecie Zespołu Szkół Nr 1 na 2012 rok nie zabezpieczono pełnych potrzeb na realizację zadania Nr 000-229-000-000 „Koszty oddelegowania pracowników do związków zawodowych”, ponieważ oddelegowanie nastąpiło od 1 marca 2011 roku, a więc plan 2011 roku nie obejmował pełnego roku budżetowego. Zachodzi zatem konieczność uzupełnienie planu roku 2012 poprzez zwiększenie wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 18 051 zł.

7.     Proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 559 051 zł, w tym:

-     w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 450 240 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci z terenu naszego Miasta w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez inne powiaty, w tym Opole 364 590 zł i Gliwice 85 650 zł,

-     w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 108 811 zł w związku z umieszczeniem nowych dzieci z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,  koniecznością przekształcenia rodziny spokrewnionej na rodzinę zawodową i ze zmianą sytuacji dochodowej dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.

8.   W związku z niewykorzystaniem w 2011 roku środków na realizację  wieloletniego projektu unijnego „Staż w naszym mieście” proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w części powiatowej budżetu Miasta w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 111 049 zł oraz plan dochodów bieżących w części powiatowej budżetu Miasta w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznejo kwotę 136 061 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej o  115 652 zł i dotacja z budżetu państwa 20 409 zł.

9.   W związku z koniecznością zakupu książki – II tomu albumu „Pamięć” Krystyny i Grzegorza Łubczyków, zakupu nagród, trofeów i dekoracji na imprezy oraz organizacji i obsługi imprez w zakresie kultury: Święto Działacza kultury, Dożynki, Juwenalia, obchody VII rocznicy śmierci Jana Pawła II proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w części gminnej budżetu Miasta w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 98 000 zł.

10.  Proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 30 000 zł planowanej na realizacje przedsięwzięcia wieloletniego  Nr 000-000-107-300 „Adaptacja łazienek I dla potrzeb USC – PW związane z realizacją programów i zadań wieloletnich” i przesunięcie tej kwoty do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność z przeznaczenie na zwiększenie wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia wieloletniego Nr ZOS-000-020-300 „Zadania Ochrony Środowiska-Rewitalizacja terenu jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu Zdroju – PW związane z realizacją programów i zadań wieloletnich”.

Powyższe przeniesienie ma na celu zapewnienie w planie wydatków 2012 roku środków stanowiących pełny wkład własny dla podpisania umowy o dofinansowanie zadania ze środków unijnych.

11.  Proponuje się zwiększenie  planu dochodów majątkowych budżetu Miasta  o kwotę 678 793 zł w dziale 926 Kultura fizyczna  z tytułu środków z Unii Europejskiej na finansowanie realizacji „Modernizacji i nadbudowy Hali Widowiskowo-Sportowej”. Powyższe zwiększenie jest wynikiem  rozliczenia inwestycji i ostatniej transzy płatności po zakończeniu realizacji zadania.

W związku z koniecznością dokonania zwrotu części otrzymanego wcześniej dofinansowania wraz z odsetkami w wyniku nałożenia na Miasto decyzją Zarządu Województwa Śląskiego Nr 462/RR/2012 z dnia 1 marca 2012 roku korekty finansowej 5% kosztów kwalifikowanych dla tego zadania proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92601 – Obiekty sportowe  o kwotę 473 163 zł z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu dotacji, w tym zwrot zaliczki 394 709 zł, a odsetki od tej zaliczki 78 454 zł.

12.  Proponuje się dokonanie przeniesienia planu dochodów bieżących w wysokości 2 425 356 zł w dziale 851 – Ochrona zdrowia poprzez likwidację źródeł dochodów:

-     „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – Składki za dzieci w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej”  w wysokości 51 668 zł,

-     „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – Składki za bezrobotnych niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu” w wysokości 2 373 688 zł,

oraz utworzenie nowego źródła dochodów „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – Składka zdrowotna” w wysokości 2 425 356 zł.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 powodują zwiększenie  deficytu budżetowego o 823 528 zł, który proponuje się pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, poprzez zwiększenie planu przychodów budżetu Miasta o tę kwotę.

Ponadto, w związku z osiągnięciem skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, wyższej niż planowano na etapie projektowania budżetu, proponuje się zrezygnować z zaciągnięcia kredytu w wysokości 41 000 000 zł na pokrycie deficytu budżetu Miasta 2012 roku.

Załącznik Nr 4

W związku ze zwiększeniem  wydatków  planowanych na dotacje na zadania bieżące, dokonanym zarządzeniami Prezydenta Miastaz dnia 15 i 22 marca bieżącego roku oraz zmianami wynikającymi z załącznika Nr 2 proponuje się dokonać zmiany załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej na 2012 rok polegającej na:

1.     zwiększeniu pozycji I pkt.11 o kwotę 108 811 zł, poprzez:

-         zwiększenie dotacji dla powiatu cieszyńskiego o 48 000 zł,

-         zwiększenie dotacji dla powiatu żywieckiego o 12 000 zł,

-         zwiększenie dotacji dla powiatu jasielskiego o 18 139 zł,

-         zwiększenie dotacji dla powiatu dębickiego o 6 000 zł,

-         zmniejszenie dotacji dla powiatu krośnieńskiego o 3 953 zł,

-         zwiększenie dotacji dla miasta Przemyśl o 424 zł,

-         zwiększenie dotacji dla powiatu wodzisławskiego o 12 200 zł,

-         zwiększenie dotacji dla powiatu strzeleckiego o 16 001 zł.

2.     wprowadzeniu pozycji I.24. „Zadania z zakresu oświaty i wychowania – zwrot dotacji celowych z budżetu państwa na kwotę 270 zł”,

3.      wprowadzeniu pozycji I.25. „Wypłata odszkodowań za część nieruchomości wydzielonych w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zgodnie z ustaleniem lokalizacji drogi dla zadania inwestycyjnego pn.: ”Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju”      - dotacja celowe (pomoc finansowa) – Marszałek Województwa Śląskiego na kwotę  1 800 000 zł”,

4.      wprowadzeniu pozycji I.26. „Realizacja projektów i programów z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – zwrot dotacji celowej – Marszałek województwa Śląskiego” na kwotę 394 709 zł,

5.      zwiększeniu o kwotę 6 587 zł pozycji I.16. (budżet państwa 522 zł, budżet UE 6 065 zł),

6.      zwiększeniu o kwotę 74 068 zł pozycji I.20.,

7.      zwiększeniu o kwotę 450 240 zł pozycji I.12., w tym: Miasto Gliwice o 85 650 zł, Miasto Opole o 364 590 zł.

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5725-uchwala-nr-iii.31.2012 Thu, 05 Apr 2012 12:45:00 +0200