Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr III.30.2012 " opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Wed, 29 May 2024 07:34:43 +0200 <![CDATA[Uchwała nr III.30.2012 ]]> UCHWAŁA NR III.30.2012

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 29 marca 2012 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040.

 

 

   Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) w związku z art.121 ust.8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1241 ze zmianami)

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012 – 2040 wprowadza się następujące zmiany:

1)     załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040, w tym prognoza kwoty długu oraz relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2)     załącznik nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata  2012-2040, w tym w prognozie kwoty długu oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych”  otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

3)     załącznik nr 3 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących programów i zadań majątkowych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

4)     załącznik nr 4 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich  związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

 

 

UZASADNIENIE:

W związku z podjęciem decyzji o:

- przeniesieniu niewykorzystanych wydatków z 2011 roku na rok 2012 w przedsięwzięciu „Staż w naszym mieście”, 

- uaktualnieniu łącznych nakładów finansowych w realizowanych przedsięwzięciach wieloletnich o kwotę faktycznego wykonania za 2011 rok,

- zwiększeniu wartości przedsięwzięcia wieloletniego „Cmentarze”

-przeniesieniu limitu zobowiązań i wydatków  między zaplanowanymi przedsięwzięciami wieloletnimi,

-wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica” z okresem realizacji 2004-2013 (wznowienie zadania),

oraz zmianami wynikającymi z projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2012 rok przygotowanej na najbliższą sesję istnieje konieczność aktualizacji informacji zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012 – 2040.  Wobec powyższego wprowadza się następujące zmiany:

1.      W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040, w tym prognoza kwoty długu i relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych” zmienić dane w kolumnie „Przewidywane wykonanie 2011” na „Wykonanie 2011” , zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi z wykonania budżetu Miasta za 2011 rok,  wprowadzić wartości liczbowe wynikające ze zmian określonych w punkcie nr  3 i nr 4 oraz z projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2012 rok przygotowanej na sesję Rady Miasta w marcu. Ponadto wprowadzić w latach 2013-2016 wprowadzić szacunkowe koszty odsetek od kredytu w rachunku bieżącym planowanego do zaciągnięcia w tych latach.

2.      W  załączniku nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata  2012-2040, w tym w prognozie kwoty długu oraz relacji wynikającej
z art. 243 ustawy o finansach publicznych” zaktualizować informacje głównie w zakresie wyniku finansowego,  źródeł finansowania deficytu i wysokości zadłużenia w latach prognozowanych.   

3.      W  załączniku nr 3 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących programów i zadań majątkowych” uaktualnić kolumnę „Łączne nakłady finansowe” w związku przedstawieniem sprawozdań budżetowych z wykonania budżetu Miasta za 2011 rok. Ponadto w załączniku tym:

a)   w przedsięwzięciu wieloletnim „Cmentarze” zwiększyć planowane wydatki o kwotę 305 000 zł, a limit zobowiązań o kwotę 155 000 zł. W związku z tym „Łączne nakłady finansowe” na to zadanie wynoszą 1 558 322 zł, a limit zobowiązań 535 000 zł,

b)   w przedsięwzięciu wieloletnim „Adaptacja Łazienek I dla potrzeb USC” zmniejszyć planowany limit zobowiązań i wydatków  o kwotę 30 000 zł. Po tej zmianie limit zobowiązań wyniesie 5 970 000 zł i limit wydatków  wyniesie 5 970 000 zł, w tym w 2012 roku 970 000 zł,

c)   w przedsięwzięciu wieloletnim „Rewitalizacja terenu jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu Zdroju” zwiększyć planowany limit zobowiązań i wydatków o kwotę 30 000 zł. Po tej zmianie limit zobowiązań wyniesie 230 000 zł i limit wydatków wyniesie 230 000 zł, w tym  w 2012 roku 230 000 zł,

d)   wprowadzić limit zobowiązań i wydatków dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica”  w wysokości 2 500 000 zł, w tym w 2012 roku 200 000 zł i w 2013 roku 2 300 000 zł,

e)   zrezygnować ze zwrotnych środków finansowania inwestycji, w związku z osiągnięciem wyższych niż wcześniej planowano środków własnych (skumulowana nadwyżka budżetowa).

4.      W załączniku nr 4 ”Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”:

a)      w punkcie I.1  w bieżącym przedsięwzięciu pn. „O krok do przodu”   zmienia się okres rozpoczęcia realizacji  z 2009 roku na 2008 rok, co ma na celu wskazanie rzeczywistego okresu rozpoczęcia realizacji tego projektu,

b)      w punkcie I.6  w bieżącym  przedsięwzięciu pn. „Staż w naszym mieście”,  zwiększyć  w 2012 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej  o kwotę 94 391 zł, zwiększyć  limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków stanowiących dotację z budżetu państwa o kwotę 16 658 zł . Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe”  w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie  kształtować będą się w wysokości 272 622 zł, a limit  zobowiązań wyniesie 0 zł. Powyższa zmiana spowodowana jest koniecznością zwiększenia  planowanych kwot wydatków na 2012 rok  o niewykorzystaną część wydatków  z  2011 roku, co ma na celu możliwie maksymalne  wykorzystanie przyznanego dofinansowania,

c)      w punkcie II.1  w majątkowym  przedsięwzięciu pn. „Budowa  Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła Autostrady A 1 w Mszanie – etap I”   zmniejsza się w 2012 roku o kwotę 200 000 zł  limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych oraz zmienia się kwotę wydatków poniesionych w latach poprzednich. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe”  w zakresie wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie  kształtować będą się w wysokości 65 460 667 zł , a limit zobowiązań wyniesie 8 646 619 zł. Powyższa zmiana spowodowana  jest zmniejszeniem planowanych do poniesienia w 2012 roku wydatków niekwalifikowanych projektu. Zmienia się również okres rozpoczęcia realizacji  z 2007 roku na 2003 rok, co ma na celu wskazanie rzeczywistego okresu rozpoczęcia realizacji tego zadania,

d)      w punkcie II.2  w majątkowym  przedsięwzięciu pn. „Budowa  Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła Autostrady A 1 w Mszanie – etap II”   zmniejsza się w 2013 roku o kwotę 2 300 000 zł  limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych oraz zmienia się kwotę wydatków poniesionych w latach poprzednich. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe”  w zakresie wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie  kształtować będą się w wysokości 172 420 742 zł, a limit zobowiązań wyniesie 163 998 198 zł. Powyższa zmiana spowodowana jest zmniejszeniem planowanych do poniesienia w 2013 roku wydatków niekwalifikowanych projektu.  Zmienia się również okres rozpoczęcia realizacji  z 2007 roku na 2003 rok, co ma na celu wskazanie rzeczywistego okresu rozpoczęcia realizacji tego zadania,

e)      zmienić kwoty wydatków poniesionych w latach poprzednich,  a przez to również „Łączne nakłady finansowe” w punktach  I.13, II.4 oraz II.5 . Zmiana ta spowodowana jest koniecznością urealnienia do wartości wynikających z wykonania budżetu za 2011 rok,

f)       zrezygnować ze zwrotnych środków finansowania inwestycji, w związku z osiągnięciem wyższych niż wcześniej planowano środków własnych (skumulowana nadwyżka budżetowa).

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5724-uchwala-nr-iii.30.2012 Thu, 05 Apr 2012 12:39:00 +0200