Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr XVII.138.2011" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 23 May 2024 10:42:29 +0200 <![CDATA[Uchwała nr XVII.138.2011]]> UCHWAŁA NR XVII.138.2011

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 30 listopada 2011 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2011 - 2043.

 

 

   Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) w związku z art.121 ust.8 oraz art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1241 ze zmianami)

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2011 – 2043 wprowadza się następujące zmiany:

1)     załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2011-2043,
w tym prognoza kwoty długu oraz relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2)     załącznik nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata  2011-2043, w tym w prognozie kwoty długu oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych”  otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

3)     załącznik nr 3 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących programów i zadań majątkowych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE:

W związku z podjęciem decyzji o:

- przystąpieniu do realizacji następujących nowych przedsięwzięć wieloletnich: „Adaptacja obiektów byłej stacji paliw na Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych”, „Budowa
ul. Kasztanowej”, „Przebudowa ul. K. Paryskiej”, „Przebudowa drogi ul. Zamłynie”, „Budowa chodnika ul. Jana Pawła II”, „Budowa chodnika Boża Góra ul. Wodzisławska”, „Budowa chodnika
ul. Świerczewskiego”, „Przebudowa parkingu ul. Wodeckiego”, „Przebudowa drogi Pole Bzie-KSSE”, „Budowa obiektu ul. Pszczyńska 140”, „Modernizacja budynku ul. Szkolna 5”, „Adaptacja Łazienek I dla potrzeb USC”, „Budowa wiaty i zagospodarowanie terenu ul. Gagarina 130 OSP”, „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. A. Bożka”, „Przebudowa budynku Domu Nauki i Rehabilitacji
ul. Szkolna 1”, „Budowa fontanny solankowej w Parku Zdrojowym”, „Przebudowa budynku Domu Zdrojowego”, „Nadbudowa ZS Nr 13 w Bziu”,

- przedłużeniem okresu realizacji oraz zwiększeniem planowanych wydatków w następujących przedsięwzięciach: „Przebudowa ul. Witczaka” i „Rewitalizacja terenu OWN”,

- zwiększeniem planu wydatków w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa drogi - odnoga
ul. Grzybowej”,

 - zwiększeniem zakresu rzeczowego i planu wydatków w przedsięwzięciu wieloletnim „Wykonanie napisów nazw osiedli”,

- zmianą zakresu rzeczowego w przedsięwzięciu wieloletnim „Cmentarze”,

- zmianami budżetu Miasta przygotowanymi w formie autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta na sesję w dniu 30 listopada bieżącego roku

istnieje konieczność aktualizacji informacji zawartych wWieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2011 – 2043.  Wobec powyższego wprowadza się następujące zmiany:

1.      W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2011-2043, w tym prognoza kwoty długu i relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych” wprowadzić zmiany wynikające z pkt 3oraz z projektu uchwały Rady Miasta po autopoprawce w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2011 rok przygotowanej na sesję w dniu 30 listopada 2011 roku oraz uwzględnić skutki wprowadzonych zmian w kolejnych prognozowanych latach budżetowych,

2.  W  załączniku nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata  2011-2043, w tym w prognozie kwoty długu oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych”  zmodyfikować metodologię szacowania bieżących dochodów i wydatków w latach prognozowanych z uwzględnieniem zmieniającej się sytuacji gospodarczej Miasta. Ponadto zaktualizować informacje głównie w zakresie wyniku finansowego i wysokości zadłużenia w latach prognozowanych,

3. W załączniku nr 3„Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących programów i zadań majątkowych” :

a) wprowadzić nowe przedsięwzięcia wieloletnie:

- „Adaptacja obiektów byłej stacji paliw na Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych”, w wysokości: 2011 r. 61 539 zł, a w 2012 r. 250 000 zł. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 311 539 zł, a limit zobowiązań 250 000 zł.

- „Budowa ul. Kasztanowej” w wysokości: w 2011 roku 65 000 zł, w 2012 roku 300 000 zł, a w 2013 roku 1 000 000 zł. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą 1 365 000 zł, a limit zobowiązań 1 300 000 zł,

- „Przebudowa ul. K. Paryskiej” w wysokości: w 2011 roku 120 000 zł, w 2012 roku 200 000 zł,
a w 2013 roku 50 000 zł. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą 370 000 zł, a limit zobowiązań 250 000 zł,

- „Przebudowa ul. Zamłynie” w wysokości: w 2011 roku 120 000 zł, a w 2012 roku 300 000 zł. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą 420 000 zł, a limit zobowiązań 300 000 zł,

- „Budowa chodnika ul. Jana Pawła II” w wysokości: w 2011 roku 22 700 zł, a w 2012 roku
1 000 000 zł. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą 1 022 700 zł, a limit zobowiązań 1 000 000 zł,

- „Budowa chodnika Boża Góra ul. Wodzisławska” w wysokości: w 2011 roku 70 000 zł, a w 2012 roku 150 000 zł. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą 220 000 zł, a limit zobowiązań 150 000 zł,

- „Budowa chodnika ul. Świerczewskiego” w wysokości: w 2011 roku 50 000 zł, a w 2012 roku
150 000 zł. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą 200 000 zł, a limit zobowiązań 150 000 zł,

- „Przebudowa parkingu ul. Wodeckiego” w wysokości: w 2011 roku 60 000 zł, a w 2012 roku
200 000 zł. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą 260 000 zł, a limit zobowiązań 200 000 zł,

- „Przebudowa drogi Pole Bzie-KSSE” w wysokości: w 2012 roku 1 000 000 zł, a w 2013 roku
500 000 zł. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie oraz  limit zobowiązań wynoszą
1 500 000 zł,

- „Budowa obiektu ul. Pszczyńska 140” w wysokości: w 2011 roku 52 571 zł, w 2012 roku
1 000 000 zł, w 2013 roku 2 000 000 zł, a w 2014 roku 1 000 000 zł. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą 4 052 571 zł, a  limit zobowiązań 4 000 000 zł,

- „Modernizacja budynku ul. Szkolna 5” w wysokości: w 2011 roku 66 420 zł, w 2012 roku
1 000 000 zł, w 2013 roku 3 000 000 zł, a w 2014 roku 2 000 000 zł. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą 6 066 420 zł, a  limit zobowiązań 6 000 000 zł,

- „Adaptacja Łazienek I dla potrzeb USC” w wysokości: w 2011 roku 30 000 zł, w 2012 roku
1 000 000 zł, w 2013 roku 4 000 000 zł, a w 2014 roku 1 000 000 zł. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą 6 030 000 zł, a  limit zobowiązań 6 000 000 zł,

- „Budowa wiaty i zagospodarowanie terenu ul. Gagarina 130 OSP” w wysokości: w 2011 roku
26 449 zł, a w 2012 roku 650 000 zł. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą
676 449 zł, a  limit zobowiązań 650 000 zł,

- „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. A. Bożka” w wysokości: w 2011 roku 33 750 zł,
a w 2012 roku 4 000 000 zł. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą 4 033 750 zł,
a  limit zobowiązań 4 000 000 zł,

- „Przebudowa budynku Domu Nauki i Rehabilitacji ul. Szkolna 1” w wysokości: w 2012 roku
700 000 zł, a w 2013 roku 800 000 zł. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie oraz limit zobowiązań wynoszą 1 500 000 zł,

- „Budowa fontanny solankowej w Parku Zdrojowym” w wysokości: w 2012 roku 60 000 zł, a w 2013 roku 500 000 zł. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie oraz limit zobowiązań wynoszą
560 000 zł,

- „Przebudowa budynku Domu Zdrojowego” w wysokości: w 2011 roku 610 000 zł, a w 2012 roku
600 000 zł. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą 1 210 000 zł, a limit zobowiązań 600 000 zł,

- „Nadbudowa ZS 13 w Bziu” w wysokości: w 2012 roku 100 000 zł, w 2013 roku 500 000 zł, a w 2014 roku 1 500 000 zł. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie oraz limit zobowiązań wynoszą
2 100 000 zł,

b) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa drogi – odnoga ul. Grzybowej” zwiększyć wydatki planowane do poniesienia w 2012 roku o kwotę 60 000 zł. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie będzie wynosił 110 000 zł, a limit zobowiązań 83 999 zł,

c) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ul. Witczaka” przedłużyć do 2013 roku okres realizacji oraz zwiększyć wydatki planowane do poniesienia w 2013 roku o kwotę 1 000 000 zł. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie będą wynosiły 1 200 000 zł, a limit zobowiązań 1 046 350 zł,

d) w przedsięwzięciu wieloletnim „Rewitalizacja terenu OWN” przedłużyć do 2014 roku okres realizacji oraz zwiększyć wydatki planowane do poniesienia w 2013 roku o kwotę 1 000 000 zł a w 2014 roku
o kwotę 1 000 000 zł. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie będą wynosiły 2 300 000 zł,
a limit zobowiązań 2 200 000 zł,

e) w przedsięwzięciu wieloletnim „Wykonanie napisów nazw osiedli” zwiększyć wydatki planowane do poniesienia w 2012 roku o kwotę 110 000 zł. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie będą wynosiły 768 614 zł, a limit zobowiązań 440 000 zł,

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5657-uchwala-nr-xvii.138.2011 Mon, 05 Dec 2011 12:33:00 +0100