Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr XIV.96.2011" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 15 Jun 2024 05:47:43 +0200 <![CDATA[Uchwała nr XIV.96.2011]]> UCHWAŁA NR XIV.96.2011

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 31 sierpnia 2011 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2011 - 2043.

 

 

   Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) w związku z art.121 ust.8 oraz art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1241 ze zmianami)

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2011 – 2043 wprowadza się następujące zmiany:

1)     załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2011-2043, w tym prognoza kwoty długu oraz relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2)     załącznik nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata  2011-2043, w tym w prognozie kwoty długu oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych”  otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

3)     załącznik nr 3 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących programów i zadań majątkowych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

4)      załącznik nr 4 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich  związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE:

W związku z podjęciem decyzji o realizacji nowych przedsięwzięć wieloletnich „Rozbudowa kompleksu budynków przy ul. Cieszyńskiej 146-148” i „Chcę wiedzieć więcej…”, zmianą nazwy przedsięwzięcia związanego z budową odnogi ul. Powstańców, zwiększeniem zakresu rzeczowego przedsięwzięcia „Budowa oświetlenia ulic” oraz uwolnieniem poprzetargowych wolnych środków w tym przedsięwzięciu, zwiększeniem wartości przedsięwzięcia „Po technikum w pracę”,  aktualizacją łącznych nakładów finansowych realizowanych przedsięwzięć wieloletnich, w tym  o kwotę faktycznie wykonanych wydatków, które nie wygasły z upływem 2010 roku, oszacowaniem wartości kategorii budżetowych na 2012 rok według przyjętych założeń i wytycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta na przyszły rok istnieje konieczność aktualizacji informacji zawartych wWieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2011 – 2043.  Wobec powyższego wprowadza się następujące zmiany:

1.      W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2011-2043, w tym prognoza kwoty długu i relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych”:

- wprowadzić wartości liczbowe wynikające ze zmian określonych w kolejnych punktach nr  3 lit. a, b, c i nr 4 oraz z projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2011 rok przygotowanej na najbliższą sesję nadzwyczajną,

-  dostosować  wartości kategorii budżetowych według przyjętych założeń i wytycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta na 2012 rok.

2. W  załączniku nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata  2011-2043, w tym w prognozie kwoty długu oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych” zaktualizować informacje głównie w zakresie wartości kategorii budżetowych w 2012 roku oraz wyniku finansowego i wysokości zadłużenia w latach prognozowanych.   

3.      W Załączniku nr 3 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących programów
i zadań majątkowych”:

a) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa oświetlenia ulic” zwiększyć zakres rzeczowy. Ponadto, w związku z  wystąpieniem poprzetargowych wolnych środków zmniejszyć planowane do poniesienia wydatki w 2011 roku o kwotę 119 000 zł. Ponadto o taką samą kwotę zmniejszyć planowany limit zobowiązań. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 1 321 000 zł.

b) zaktualizować kolumnę „Łączne nakłady finansowe” w tym  o kwotę faktycznie wykonanych wydatków, które nie wygasły z upływem 2010 roku, a których uchwalony okres realizacji zakończył się 30 czerwca 2011 roku oraz wprowadzić kolumnę „Wydatki poniesione w latach poprzednich”,

c) wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie pod nazwą „Rozbudowa kompleksu budynków przy ul. Cieszyńskiej 146-148”, w wysokości: 2011 r. 6 850 000 zł, a w 2012 r. 1 300 000 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 2 127 389 zł.

d) zmienić nazwę przedsięwzięcia wieloletniego „Budowa odnogi ul. Powstańców” na „Budowa drogi - odnoga ul. Powstańców”

4. W załączniku nr 4 ”Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących zadań związanych
z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” w następujący sposób:

a) w punkcie I.5  w bieżącym  przedsięwzięciu wieloletnim pn. „Po technikum w pracę”  zwiększyć  w 2011 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych  o kwotę 64 zł.  Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe”  w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie  kształtować będą się w wysokości 1 228 282 zł, a limit  zobowiązań wyniesie 0 zł. Powyższa zmiana spowodowana jest zwiększeniem planu  wydatków ustalonego na 2011 rok  o wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych,       

b) w punkcie I.9  wprowadza się nowe bieżące przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Chcę wiedzieć więcej…” przez co zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia:

§w 2011 roku o 42 185 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz o 7 444 zł ze środków pochodzących z budżetu państwa. Plan wydatków na 2011 rok  wyniesie 49 629 zł.

§w  2012 roku  o 51 937 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz o 9 166 zł ze środków pochodzących z budżetu państwa. Plan wydatków na 2012 rok           wyniesie  61 103 zł.  

Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie  kształtować będą się w wysokości 110 732 zł, a limit zobowiązań wyniesie
110 732 zł,

c) zaktualizować kolumnę „Łączne nakłady finansowe”  o kwotę faktycznie wykonanych wydatków, które nie wygasły z upływem 2010 roku, a których uchwalony okres realizacji zakończył się 30 czerwca 2011 roku oraz wprowadzić kolumnę „Wydatki poniesione w latach poprzednich”.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5615-uchwala-nr-xiv.96.2011 Mon, 05 Sep 2011 10:02:00 +0200