Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr VIII.71.2011" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 23 Sep 2023 19:41:23 +0200 <![CDATA[Uchwała nr VIII.71.2011]]> UCHWAŁA NR VIII.71.2011

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

 

z dnia 26 maja 2011 r.

 

w sprawie ustalenia Statutu Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju

 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 oraz art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 1591 z późn. zm. ), § 71 Statutu Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz art. 11 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2011 r., Nr 45, poz. 235).

 

Rada miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się Statut Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

 

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr V.49.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 kwietnia 2011r w sprawie ustalenia Statutu Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5589-uchwala-nr-viii.71.2011 Wed, 01 Jun 2011 13:29:00 +0200