Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr VIII.69.2011" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 20 Jul 2024 17:23:41 +0200 <![CDATA[Uchwała nr VIII.69.2011]]> UCHWAŁA NR VIII.69.2011

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 26 maja 2011r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. 1 Maja 47 stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

     Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a

§ 1

Wyrazić zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1 Maja 47, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 1703/46 o powierzchni 0.1414 ha, obręb Jastrzębie Zdrój, k.m. 1 zabudowanej budynkiem o charakterze usługowym. Nieruchomość opisana w księdze wieczystej GL1J/00013989/0 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5587-uchwala-nr-viii.69.2011 Wed, 01 Jun 2011 13:02:00 +0200