Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr V.53.2011" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Fri, 12 Apr 2024 14:00:55 +0200 <![CDATA[Uchwała nr V.53.2011]]> UCHWAŁA NR V.53.2011

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

 

z dnia 28 kwietnia 2011 r.

 

w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych, za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 31 oraz art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.)

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala

 

§ 1. Ustanawia się stypendia sportowe dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe.

 

§ 2. Przyjmuje się Regulamin przyznawania stypendium sportowego określony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Ustanawia się nagrody i wyróżnienia dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.

 

§ 4. Przyjmuje się Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień określony w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 5. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia określa Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój w budżecie miasta.

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 7. 1. Traci moc Uchwała Nr XLI/548/2009 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla zawodników, osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.

2. Traci moc Uchwała Nr LI/662/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 28 stycznia 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/913/2006 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu przyznawania wyróżnień i nagród, rodzajów wyróżnień i nagród oraz wysokości nagród pieniężnych za wysokie wyniki sportowe w sporcie kwalifikowanym, zmienioną Uchwałą Nr XII/141/2007 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 28 czerwca 2007 w tej samej sprawie.

3. Traci moc Uchwała Nr LI/663/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 28 stycznia 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/203/2007 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie warunków oraz trybu przyznawania nagród pieniężnych oraz wysokości nagród pieniężnych dla trenerów, zasłużonych w osiąganiu wysokich wyników w sporcie kwalifikowanym, zmienioną Uchwałą Nr XXII/289/2008 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 31 stycznia 2008 w tej samej sprawie.

4. Traci moc Uchwała Nr XLIV/913/2006 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu przyznawania wyróżnień i nagród, rodzajów wyróżnień i nagród oraz wysokości nagród pieniężnych za wysokie wyniki sportowe w sporcie kwalifikowanym.

5. Traci moc uchwała Nr XXII/289/2008 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 31 stycznia 2008r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/203/2007 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie warunków oraz trybu przyznawania nagród pieniężnych oraz wysokości nagród pieniężnych dla trenerów, zasłużonych w osiąganiu wysokich wyników w sporcie kwalifikowanym.

6. Traci moc Uchwała Nr XIX/203/2007 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 22 listopada 2007r.w sprawie określenia warunków oraz trybu przyznawania nagród pieniężnych oraz wysokości nagród pieniężnych dla trenerów, zasłużonych w osiąganiu wysokich wyników w sporcie kwalifikowanym.

7. Traci moc Uchwała Nr XII/141/2007 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 28 czerwca 2007 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia warunków oraz trybu przyznawania wyróżnień i nagród, rodzajów wyróżnień i nagród oraz wysokości nagród pieniężnych za wysokie wyniki sportowe w sporcie kwalifikowanym.

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5571-uchwala-nr-v.53.2011 Fri, 06 May 2011 11:56:00 +0200