Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr V.52.2011" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 25 Apr 2024 12:11:04 +0200 <![CDATA[Uchwała nr V.52.2011]]> UCHWAŁA NR V.52.2011

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

 

z dnia 28 kwietnia 2011 r.

 

w sprawie odpłatności i zasad korzystania z Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju

 

Na podstawie art. 5 a, ust.1 i ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 12 ust. 2 i 3, art. 23 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r., Nr 45, poz. 235).

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala

 

§ 1. 1. Ustala się wysokość ponoszonej przez rodziców (opiekunów prawnych) obowiązkowej miesięcznej opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku, pokrywającej częściowo koszty rzeczowe i płacowe w kwocie stanowiącej 12% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę obowiązującego w danym roku.

2. Ustala się maksymalną wysokość ponoszonej przez rodziców (opiekunów prawnych) obowiązkowej opłaty za wyżywienie dziecka w kwocie 6,00 zł (słownie: sześć złotych) za każdy dzień pobytu.

3. Obowiązującą dzienną stawkę żywieniową ustala dyrektor żłobka w formie zarządzenia, z zastrzeżeniem ust. 2.

4. W żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki może być, na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) dziecka, wydłużony o jedną godzinę za dodatkową opłatą w kwocie 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) za jedną godzinę.

5. Szczegółowe zasady odpłatności, w tym zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka w żłobku określa umowa cywilnoprawna zawarta między dyrektorem żłobka, a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 3. Tracą moc:

1. Uchwała Nr XVI/329/2004 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 stycznia 2004 roku w sprawie odpłatności i zasad korzystania z Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju.

2. Uchwała Nr XVII/356/2004 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie zmiany uchwały o odpłatności i zasadach korzystania z Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju.

3. Uchwała Nr XIX/204/2007 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie zmiany uchwały o odpłatności i zasadach korzystania z Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju.

4. Uchwała Nr XXXIII/464/2008 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie zmiany uchwały o odpłatności i zasadach korzystania z Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju.

5. Uchwała Nr XXXVI/511/2009 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały o odpłatności i zasadach korzystania z Publicznego Żłobka Nr 1w Jastrzębiu-Zdroju.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2011 r.

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5570-uchwala-nr-v.52.2011 Fri, 06 May 2011 11:52:00 +0200