Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr V.50.2011" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 20 Apr 2024 03:25:24 +0200 <![CDATA[Uchwała nr V.50.2011]]> UCHWAŁA NR V.50.2011

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

 

z dnia 28 kwietnia 2011 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 

Na podstawie art. 5 a, ust.1 i ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 Nr 45, poz. 235) Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

uchwala:

 

§ 1. Ustala się opłatę za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój w wysokości 400 zł.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5568-uchwala-nr-v.50.2011 Fri, 06 May 2011 11:37:00 +0200