Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr V.46.2011" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 20 Apr 2024 03:31:31 +0200 <![CDATA[Uchwała nr V.46.2011]]> UCHWAŁA NR V.46.2011

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 28 kwietnia 2011 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2011 rok

 

  Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami),w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, ze zmianami),art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami)oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami),w oparciu o opinie Komisji,

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

1.     Zmniejszyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 6 903 888 zł,  w tym:

1)   zmniejszyć dochody bieżące o kwotę 12 310 508 zł,

2)   zwiększyć dochody majątkowe o kwotę 5 406 620 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

2.     Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi 361 766 793 zł, w tym:

 

1)     dochody bieżące 276 794 107 zł,

2)     dochody majątkowe 84 972 686 zł.

 

§ 2

 

1.     Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 10 939 939 , w tym:

1)   wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 901 633 zł,

2)   wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę 11 841 572 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

2.     Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi 429 864 742 zł, w tym:

 

1)     wydatki bieżące 273 653 941 zł,

2)     wydatki majątkowe 156 210 801 zł.

§ 3

 

1.   Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2011 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 4 036 051 zł.

 

 

2.   Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2011 roku, po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 ustala się na kwotę 68 097 949 zł.

 

3.   Zmienić źródła pokrycia planowanego deficytu budżetu Miasta poprzez:

1)   zmniejszenie o 43 500 000 zł przychodów z tytułu zaciąganego kredytu,

2)   zwiększenie o 39 463 949 zł przychodów z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.

4.   Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 i 3 są przychody z tytułu:

1)   zaciąganego kredytu w kwocie 3 500 000 zł,

2)   nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych w kwocie 64 597 949 zł.

 

 

§ 4

 

1.   Zmniejszyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o 4 036 051 zł.

2.   Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1 wynosi 70 997 949 zł.

3.   Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu Miasta pozostaje na niezmienionym poziomie i wynosi 2 900 000 zł.

4.   Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3do niniejszej uchwały.

§ 5

1.   Zwiększyć plan dotacji udzielonych z budżetu Miasta o kwotę 3 600 zł.

2.   Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1  określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 6

 

Zwiększyć o kwotę 333 851 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2011 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

 

§ 7

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

 

 

 

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1 i 2

1.   W wyniku rozstrzygnięcia przetargu zmniejszeniu uległa wartość zadania Nr 000-000-007-300 Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju - wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie związane z realizacją programów i zadań majątkowych, dlatego proponuje się wprowadzić zmiany w przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta w sposób następujący:

-     zmniejszyć plan dochodów bieżących w części powiatowej budżetu Miasta o kwotę 12 547 094 zł w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo z tytułu zawartych ugód z JSW S.A.

-     zmniejszyć plan wydatków majątkowych w części powiatowej budżetu Miasta o kwotę 17 248 192 w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo, rozdziale 10001 – Górnictwo węgla kamiennego, zadanie Nr 000-000-007-300 Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju - wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie związane z realizacją programów i zadań majątkowych.

2.   W związku ze zmianą wysokości dofinansowania I etapu budowy drogi głównej Południowej z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 85 % wydatków kwalifikowanych zachodzi konieczność zwiększenia planu dochodów i wydatków majątkowych w części powiatowej budżetu Miasta w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 5 395 120  zł (rozdz.60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zadanie Nr 000-P48-008-100 Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW 933-ul.Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - ETAP I - Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW 933-ul.Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - Przedsięwzięcie Wieloletnie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 UFP). Zwiększenie udziału środków zewnętrznych umożliwia zmniejszenie wkładu własnego, dlatego proponuje się przeniesienie kwoty 320 000 zł na tym zadaniu i przeznaczenie:

-     kwoty 60 000 zł na zwiększenie planu dla zadania inwestycyjnego Nr 194 Budowa drogi ul. Zamłynie (rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne),

-     kwoty 40 000 zł na zwiększenie planu dla zadania inwestycyjnego Nr 196 Budowa dróg ul. Skrzyszowska (rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne),

-     kwoty 80 000 zł na wprowadzenie  planu dla nowego zadania inwestycyjnego Nr 180 Przebudowa ul. Witczaka (rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne),

-     kwoty 50 000 zł na wprowadzenie  planu dla nowego zadania inwestycyjnego Nr 87 Budowa drogi – odnoga ul. Grzybowej (rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne),

-     kwoty 30 000 zł na wprowadzenie  planu dla nowego zadania inwestycyjnego Nr 181 Budowa drogi – odnoga ul. Powstańców (rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),

-     kwoty 60 000 zł na  wprowadzenie  planu dla nowego zadania inwestycyjnego Nr 96 Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta (dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 – Straż Miejska).

W dziale 600 – Transport i łączność, proponuje się również zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 450 000 zł, w tym w:

-     rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu z przeznaczeniemna rozbiórkę wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Wyzwolenia (230 000 zł), co spowoduje udrożnienie ruchu drogowego szczególnie dużych samochodów, które do tej pory z uwagi na niski wiadukt nie mogły korzystać z przejazdu ul. Wyzwolenia w kierunku granicy Państwa w Cieszynie,

-     rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na zwiększenie planu dla zadania remontowego Nr 301 Remonty dróg gruntowych (220 000 zł) ponieważ środki zapisane w budżecie  na 2011 rok w wysokości 100 000 zł zapewniają jedynie środki na uzupełnienie wyrw w drogach wykonanych w latach poprzednich, zaś uniemożliwia wykonanie remontu nowych dróg gruntowych.

3.      W związku z tym, że w I kwartale 2011 roku jednostki budżetowe Miasta nie mogły pomniejszać wykonanych wydatków z tytułu zwrotu wydatków na podstawie wzajemnych rozliczeń kosztów związanych z utrzymaniem wspólnie użytkowanego budynku, proponuje się wprowadzić do budżetu Miasta plan dochodów i wydatków bieżących w części gminnej budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 49 219 zł (rozdz.80101 – Szkoły podstawowe) dla SP Nr 16    21 763 zł i  SP Nr 19   27 456 zł. 

4.      W związku z niewykorzystaniem w ubiegłym roku środków zaplanowanych dla Szkoły Podstawowej Nr 12 na realizację Programu uczenie się przez całe życie Comenius „Kształtowanie umiejętności społecznych jako sposób na doskonalenie procesu dydaktycznego i budowie przyjaznego otoczenia szkoły” zachodzi konieczność ustalenia planu wydatków na rok bieżący  w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdzialerozdz.80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 25 342 zł w celu dokończenia realizacji projektu.

5.      W związku z niewykorzystaniem przez Szkołę Podstawową Nr 4 środków zaplanowanych w 2010 roku na realizację projektu „Poznajemy się poprzez współpracę i działanie w zespole” finansowane ze środków Unii Europejskiej należy zwiększyć plan wydatków bieżących w części gminnej budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdzialerozdz.80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 5 910 zł z przeznaczeniem nasfinansowanie realizacji zakresu rzeczowego projektu planowanego na 2010 rok.

6.      W związku z niewykorzystaniem przez Zespół Szkół nr 9  środków zaplanowanych w 2010 roku na realizację projektu „Rękodzieła artystyczne na 4 pory roku” finansowanego ze środków Unii Europejskiej należy zwiększyć plan wydatków bieżących w części powiatowej  budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdzialerozdz.80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 33 795 zł z przeznaczeniem nasfinansowanie realizacji zakresu rzeczowego projektu planowanego na 2010 rok.

7.   W związku z przystąpieniem przez Zespół Szkół Nr 2 do realizacji projektu „Doświadczenia i eksperymenty w nauczaniu fizyki, chemii i biologii” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, należy zwiększyć plan dochodów i wydatków w części powiatowej budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 136 167 zł, w tymdochody i wydatki bieżące 124 667 zł oraz dochody i wydatki majątkowe 11 500 zł (rozdz.80130 – Szkoły zawodowe).

8.   W związku z przystąpieniem przez Zespół Szkół Nr 6 do realizacji projektu „Europejskie Systemy Kształcenia Zawodowego w Polsce i w Niemczech” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci” należy zwiększyć plan dochodów i wydatków bieżących w części powiatowej budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 59 100 zł (rozdz.80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli).

Projekt polega na wyjeździe w marcu i czerwcu bieżącego roku nauczycieli przedmiotów zawodowych do Lipska w Niemczech, aby obserwować jak tam przebiega kształcenie zawodowe, współpraca szkół i uczelni z przemysłem oraz w jaki sposób rozwiązywany jest problem malejącego zainteresowania młodzieży podejmowaniem nauki w szkołach i uczelniach technicznych. Projekt ten w całości zrealizowany zostanie ze środków Unii Europejskiej.

9.   Rosnąca liczba świadczeniobiorców, którym przypisywane są do zwrotu nienależnie pobrane świadczenia spowodowała, że zaszła potrzeba zwiększenia planu dochodów bieżących w części gminnej budżetu Miasta w dziale 852 – Pomoc społeczna  o kwotę 3 600 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłychoraz  zwiększenia wydatków bieżących  w tym samym dziale, w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe o tę samą kwotę z przeznaczeniem na zwrot dotacji do budżetu państwa.

10.Zgodnie z wymogami art. 18 i 19 ustawy Prawo energetyczne konieczne jest wykonanie aktualizacji „założeń dla planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”, dlatego proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących w części gminnej budżetu Miasta w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 150 000 zł.

 

Załącznik Nr 3

Proponowane w załącznikach  Nr 1 i 2 zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Miasta powodują zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę 4 036 051 zł, dlatego proponuje się zmniejszyć wartość zaangażowanej na ten cel nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Ze sprawozdania rocznego za 2010 rok wynika, że kwota nadwyżki z lat ubiegłych znacznie przewyższa wartość kwoty uchwalonej w budżecie Miasta, dlatego proponuje się  zaangażować dodatkowo 43 500 000   i o tę samą kwotę zmniejszyć planowany do zaciągnięcia kredyt na pokrycie deficytu budżetu Miasta.

 

Załącznik Nr 4

W wyniku zwiększenia  planu wydatków bieżących w dziale 852 – Pomoc społeczna,  w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 3 600 zł, z przeznaczeniem na zwrot dotacji do budżetu państwa zachodzi konieczność zwiększenia planowane kwoty dotacji z pozycji 14 Załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej.

 

 

Załącznik Nr 5

Na podstawie wniosków jednostek oświatowych, proponuje się zwiększyć dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów o kwotę 333 851 zł z następujących źródeł:

1.     Opłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych  oraz ponadgimnazjalnych z wyjątkiem mieszkań służbowych  o kwotę 277 816 zł, w tym:

-     Szkoła Podstawowa Nr 5      8 280 zł,

-     Szkoła Podstawowa Nr 6     45 388 zł,

-     Szkoła Podstawowa Nr 17     3 552 zł,

-     Zespół Szkół Nr 11            129 429 zł,

-     Gimnazjum Nr 8                    7 487 zł,

-     Zespół Szkół Nr 13                5 670 zł,

-     Zespół Szkół Nr 2                75 802 zł,

-     Centrum Kształcenia Praktycznego     2 208 zł.

2.      Dochody za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych o kwotę 580 zł – Zespół Szkół Nr 11.

3.     Dochody z opłaty za wynajem powierzchni reklamowych na terenie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych wraz z odsetkami oraz wydatki nimi  finansowane o kwotę 4 500 zł – Zespół Szkół nr 1.

4.     Dochody za przeprowadzone egzaminy na tytuły kwalifikacyjne oraz za przyznanie tytułu kwalifikacyjnego bez egzaminu  o kwotę 1 753 zł – Centrum Kształcenia Praktycznego.

5.     Opłaty za usługi i wyroby wykonywane w ramach praktycznej nauki zawodu o kwotę 25 000 zł – Centrum Kształcenia Praktycznego.

6.     Dochody za kursy i szkolenia umożliwiające uzyskanie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych  o kwotę 21 642 zł - Centrum Kształcenia Praktycznego.

7.     Dochody z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 1 600 zł – Zespół Szkół  Mistrzostwa Sportowego.

8.     Dochody z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone i uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu 960 zł – Zespół Szkół  Mistrzostwa Sportowego.

 

 

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5564-uchwala-nr-v.46.2011 Fri, 06 May 2011 11:24:00 +0200