Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr III.29.2010" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 20 Apr 2024 03:47:45 +0200 <![CDATA[Uchwała nr III.29.2010]]> UCHWAŁA NR III/29/2010

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia 28 grudnia 2010 r.

 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta na I półrocze 2011 r.

     Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 38 ust.3 i § 49 ust. 2 Statutu Miasta Jastrzębie-Zdrój (Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z 2009r. Nr 125, poz. 2608)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a

§ 1

1. Zatwierdzić plany pracy stałych Komisji Rady Miasta na I półrocze 2011 r. stanowiące załączniki Nr 1 - 7 do niniejszej uchwały.

2. Zatwierdzić plan kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2011 r. stanowiący załącznik Nr 8.

§ 2

Zlecić Komisjom uwzględnianie dodatkowo w planach pracy wniosków zgłaszanych na Sesjach.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5515-uchwala-nr-iii.29.2010 Tue, 04 Jan 2011 07:28:00 +0100