Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr III.26.2010" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 25 Apr 2024 13:31:36 +0200 <![CDATA[Uchwała nr III.26.2010]]> UCHWAŁA NR III/26/2010

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

dnia 28 grudnia 2010r.

 

w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju

 

    Na podst. art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmian.) oraz na podst. art. 13 i art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tj.Dz.U.z 2001 r.Nr 13 poz.123 z późn.zmianami)

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

u c h w a l a

 

§1

 

Zatwierdzić Statut Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Załącznik

do Uchwały Nr III/26/2010

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 28 grudnia 2010r.

 

                                          

Statut

Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju

 

§ 1

 

Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu- Zdroju zwany w skrócie „MOK” obejmuje swoim działaniem teren Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Siedziba MOK znajduje się w Jastrzębiu-Zdroju przy Al. Piłsudskiego 27.

 

§ 2

 

Do podstawowych celów działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu- Zdroju należy:

1) edukacja kulturalna,

2) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania

    wiedzą i sztuką,

3) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,

    organizacja imprez kulturalnych, rozrywkowych i edukacyjnych,

4) prowadzenie działalności w zakresie kinematografii,

5) opracowanie, gromadzenie, przechowywanie oraz eksponowanie przedmiotów pamiątkowych   

     z zakresu kultury i historii miasta i regionu,

6) prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: najmu i dzierżawy składników

    majątkowych, reklamy oraz w zakresie odsprzedaży usług,

7) prowadzenie innych działań mających na celu zaspokajanie potrzeb środowiska.

 

§ 3

 

Organem zarządzającym i reprezentującym instytucję na zewnątrz jest Dyrektor.

Dyrektor może zatrudniać zastępcę.

 

§ 4

 

Źródłami finansowania MOK w Jastrzębiu-Zdroju są:

- przychody z prowadzonej działalności kulturalnej i gospodarczej

- dotacje podmiotowe od jednostek samorządu terytorialnego

- dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego i z innych źródeł

- środki pieniężne i w naturze otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

 

§ 5

 

Zmiany w statucie MOK mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia.

 

§ 6

 

MOK może prowadzić inną działalność niż określona w § 2 na zasadach obowiązujących przepisów w zakresie swobody prowadzenia działalności gospodarczej w tym:

- wynajem i dzierżawa pomieszczeń i innych nieruchomości

- wypożyczanie sprzętu i rekwizytów

- organizowanie imprez okolicznościowych

- sprzedaż towarów

- inną na którą nie udziela się koncesji.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5512-uchwala-nr-iii.26.2010 Tue, 04 Jan 2011 07:22:00 +0100