Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr III.25.2010" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 20 Apr 2024 03:20:02 +0200 <![CDATA[Uchwała nr III.25.2010]]> UCHWAŁA NR III/25/2010

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia 28 grudnia 2010r.

 

w sprawie przyjęcia gminnego programu  przeciwdziałania narkomanii na 2011 r.

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142  poz. 1591 z  późniejszymi  zmianami) i art. 10 ust. 2 i ust. 3  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. nr 179 poz. 1485 z późniejszymi zmianami )              

 

Rada Miasta  Jastrzębie-Zdrój

 

u c h w a l a

 

§ 1

 

Przyjąć gminny program  przeciwdziałania narkomanii na 2011 r. w brzmieniu  stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

 

Finansowanie programu zapewnić ze środków budżetu miasta.

 

§ 3

 

Zobowiązać Prezydenta Miasta do złożenia sprawozdania z realizacji gminnego programu  przeciwdziałania narkomanii za rok 2011 łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za rok 2011.

 

§ 4

 

Wykonanie gminnego programu  przeciwdziałania narkomanii powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 5

 

Traci moc Uchwała Nr L/640/2009 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie  przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2010 r.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w miejscach publicznych oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5511-uchwala-nr-iii.25.2010 Tue, 04 Jan 2011 07:20:00 +0100