Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr III.24.2010" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sun, 21 Apr 2024 16:56:51 +0200 <![CDATA[Uchwała nr III.24.2010]]> UCHWAŁA NR III/24/2010

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia 28 grudnia 2010r.

 

 

w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  na 2011r.

 

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. nr 142  poz. 1591 z  późniejszymi  zmianami) i art. 41 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. nr 70 poz. 473  z późniejszymi zmianami)            

Rada Miasta  Jastrzębie-Zdrój

 

u c h w a l a

 

§ 1

 

Przyjąć gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  na 2011 r. w brzmieniu  stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Finansowanie programu zapewnić ze środków budżetu miasta.

 

§ 3

 

Zobowiązać Prezydenta Miasta do złożenia sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2011 łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za rok 2011.

§ 4

 

Wykonanie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 5

 

Traci moc Uchwała Nr L/639/2009  Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2010 r. oraz Uchwała Nr LV/692/2010 Rady Miasta z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/639/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2010 rok .

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w miejscach publicznych oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5510-uchwala-nr-iii.24.2010 Mon, 03 Jan 2011 14:42:00 +0100