Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr III.23.2010" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 25 Apr 2024 12:35:30 +0200 <![CDATA[Uchwała nr III.23.2010]]> UCHWAŁA NR III/23/2010

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 28 grudnia 2010 roku

w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2010 roku oraz ustalenia planu tych wydatków

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami) oraz art. 263 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami),

 

 Rada Miasta Jastrzębie - Zdrój

 

u c h w a l a :

§ 1

Ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2010 roku oraz plan finansowy tych wydatków zgodnie z Załącznikiem.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie – Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Proponuje się ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2010 roku, jak niżej:

 

1.     Zadanie Nr 7 – Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju – 68 076 zł

W związku z przedłużającą się procedurą przetargową celem wyłonienia wykonawcy robót drogowych, Kierownik Projektu otrzyma w roku 2010 wynagrodzenie niższe niż zakładano, tj. w wysokości ustalonej ryczałtowo za przygotowanie postępowania przetargowego. W 2011 roku wypłacona zostanie pozostała część wynagrodzenia.

 

2.     Zadanie Nr 8 –

Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW933-ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - I etap – 6 403 993 zł

Umowa na budowę drogi w zakresie I etapu została zawarta dopiero 15 września br. mimo, iż przetarg został rozstrzygnięty już w lipcu br.. Jednak z uwagi na wysoki koszt zadania przetarg podlegał zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Ponadto konieczność organizacji budowy, wytyczenia trasy przed przystąpieniem do prac niwelacyjnych spowodowały, iż nie wszystkie środki zabezpieczone w budżecie roku 2010 wg zawartej umowy można było wykorzystać w bieżącym roku i należy część kosztów umowy przenieść do wydatkowania w roku 2011.

 

Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW933-ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - II etap – 5 368 zł

Zgodnie z zawartą umową kwota 5 368 zł może być wypłacona dopiero po uzyskaniu przez Miasto postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Przedłużająca się procedura w tej sprawie uniemożliwi uregulowanie tej należności jeszcze w 2010 roku.

 

3.     Zadanie Nr 9 – Budowa chodników, schodów i parkingów - 696 845 zł

Z uwagi na brak możliwości wykonania przecisków pod drogą ulica Pszczyńska należało dokonać częściowej zmiany projektu wraz ze zmianą organizacji ruchu dla przekopu przez drogę. Dopiero zmiany projektowe i ich zatwierdzenie umożliwiły przystąpienie do prac w terminie późniejszym. W roku bieżącym wykonano część prac związanych z budową kanalizacji deszczowej fi 300. Główne prace związane z budową chodnika na dł. 0,52 km proponuje się przenieść na rok 2011.

 

4.     Zadanie Nr 21 - Modernizacja ul. Bednorza – 601 233 zł

Jest to zadanie dwuletnie skierowane również we wniosku o dofinansowanie zadania z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Aby otrzymać dofinansowanie do realizacji zadania, prace drogowe nie mogą zostać rozpoczęte. Dlatego też zdecydowano się całość robót wykonać w 2011 roku.

 

5.     Zadanie Nr 30 - Modernizacja DW 937 w Jastrzębiu Zdroju-Modernizacja DW 937 w Jastrzębiu Zdroju – 330 798 zł

Zadanie dwuletnie, które zakończy się w roku 2011. Z uwagi na szybsze rozpoczęcie zimy niż zakładano część robót nie została wykonana w bieżącym roku i będzie można je kontynuować z uwagi na wymagane normy dopiero wiosną 2011 roku.

 

6.     Zadanie 39 - Wymiana urządzeń dźwigowych w Publicznych Przedszkolach – 126 500 zł

W związku z katastrofalną sytuacją na drogach wstrzymano dostawy kompletnych dźwigów z Niemiec, a co za tym przedłużono termin realizacji inwestycji do 7 stycznia 2011 roku.

 

7.     Zadanie Nr 41 - Adaptacja nieruchomości przy ul. Wodzisławskiej 15 na potrzeby noclegowni wraz z zagospodarowaniem terenu - 2 800 zł

Zadanie obejmuje adaptację nieruchomości przy ul. Wodzisławskiej 15 na potrzeby noclegowni dla bezdomnych wraz z zagospodarowaniem terenu – zabezpieczenie kwoty w ramach środków niewygasających na kwotę 2 800 zł jest wynikiem zawartej umowy 89/DL/2010 w zakresie opracowania wniosku do BGK na finansowe wsparcie dla w.w inwestycji. Kwota ta zostanie zapłacona wykonawcy po uzyskaniu decyzji z BGK w sprawie dofinansowania do zadania pozytywnej lub negatywne nie z winy wykonawcy.

 

8.     Zadanie Nr 60 - Modernizacja obiektu ul. Klubowa 2 – 5 002 zł

Zadanie obejmuje wydatki związane z realizacją umowy na podłączenie oświetlania elewacji budynku i oświetlenia zewnętrznego budynku użytkowego.

Planowany termin realizacji grudzień 2010 rok. Ze względu na zagrożenie pogodowe uniemożliwiające wykonanie prac w terminie oraz określony termin płatności zobowiązania 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, proponuje się zabezpieczyć środki na rok 2011.

 

9.     Zadanie Nr 83 - Przebudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu Cieszyńska 101 – 16 599 zł

Zadanie obejmuje przebudowę budynku wraz z zagospodarowaniem terenu ul. Cieszyńska 101 – zabezpieczenie środków w kwocie 13 549 zł związane jest z realizacją zapisów umowy nr 101/DL/2010 na kwotę 3 050 zł w zakresie wykonania projektu budowlano – wykonawczego z terminem realizacji zadania do dnia 20.12.2010 r., oraz umowy nr 124/DL/2010 na kwotę 10 499 zł w zakresie wykonania sytemu telewizji dozorowanej z terminem wykonania 21.12.2010 r.

Na obecnym etapie zaangażowania prac przez wykonawców istnieje realne zagrożenie, że prace nie zostaną wykonane zgodnie z zapisami w umowie, dlatego też proponuje się przesuniecie płatności na rok 2011 w ramach środków niewygasających.

 

10.  Zadanie Nr 101 - Przebudowa budynku Domu Zdrojowego – 1 152 797 zł

W trakcie robót zaistniała konieczność wykonania robót dodatkowych, nie dających się przewidzieć z trakcie procedury przetargowej, a limitujących wykonanie zakresu umownego zadania. Wprowadzenie robót dodatkowych uniemożliwia terminowe wykonanie podstawowego zadania – stąd konieczność przesunięcia terminu wykonania zadania do końca kwietnia 2011 r.

 

11.  Zadanie Nr 104 - Modernizacja kompleksu obiektów schroniska przy ul. Norwida – 101 070 zł

W związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych konieczne jest przesunięcie terminu realizacji inwestycji na 2011 rok. W ramach wydatków niewygasających wykonany zostanie plac z kostki betonowej pod kojce wraz kanalizacją sanitarną oraz dach na budynku zaplecza technicznego i socjalnego schroniska dla bezdomnych zwierząt.

 

12.  Zadanie Nr 131 - Rekonstrukcja budynku użytkowego - kawiarenka letnia Witczaka 5a – 20 618 zł

Zadanie obejmuje wydatki związane z realizacją umowy nr 56/DL/2010, w której zobowiązano wykonawcę do wykonania uzupełnień inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej i instalacyjnej obiektu, sporządzenie dokumentacji projektowo – wykonawczej renowacji bądź rekonstrukcji obiektu, sporządzenie ekspertyzy techniczno – budowlanej.

 

 

 

13.  Zadanie Nr 140 - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Galerii Historii Miasta ul. Witczaka 4 - 21 159 zł

W ramach prowadzonej inwestycji na budynku zawarto umowę 116/DL/2010 w zakresie naprawy dachu na kwotę 21 159zł, z terminem wykonania do 20.12.2010 r. Ze względu na trudne warunki pogodowe oraz prace prowadzone na zewnątrz istnieje realne zagrożenie, że termin wykonania prac może ulec przedłużeniu.

 

14.  Zadanie Nr 159 - Budowa i modernizacja boisk szkolnych – 361 762 zł

Szkoła Podstawowa Nr 5 - Przedłużająca się procedura przetargowa (przetarg powtarzany) spowodowała, że umowa na wykonanie zadania została zawarta dopiero 1 grudnia br. – jako zadanie dwuletnie z terminem zakończenia 31.05.2011 r. Pogarszające się warunki atmosferyczne – duże opady śniegu, bardzo niskie temperatury nie pozwoliły na rozpoczęcie prac ziemnych i dlatego też wszystkie prace zostaną wykonane dopiero w roku 2011.

Zespół Szkół Zawodowych - Zadanie zostało ukończone zgodnie z terminem i dokonany wstępny odbiór robót. Z uwagi na złe warunki atmosferyczne nie zostały wymalowane jedynie pasy na boisku. Prace takie można wykonać jedynie przy odpowiedniej temperaturze aby malowanie uzyskało odpowiednia wytrzymałość na ścieranie. Dlatego też zdecydowano się aby ponowne malowanie pasów odbyło się dopiero wiosną, w związku z czym 20 % wynagrodzenia umownego może być wypłacone po dokonaniu ponownego odbioru ostatecznego przebudowanego boiska ale już z wymalowanymi pasami.

 

15.  Zadanie Nr 175 - Rozbudowa Żłobka Nr 1 – 37 363 zł

Okres jesienno zimowy uwidocznił konieczność wykonania przebudowy części kanalizacji deszczowej odprowadzające wody z terenu żłobka. Prace z uwagi na niskie temperatury zostaną wykonane najszybciej jak to będzie możliwe, ale dopiero w roku 2011.

 

16.  Zadanie Nr 187 - Modernizacja budynku ul. Gajowa 11 a274 489 zł

 

Zadanie obejmuje wydatki związane z realizacją umowy nr 99/DL/2010 na wykonanie parkingu przy budynku oraz podłączenie budynku do kanalizacji ogólnomiejskiej. Ze względu na trudne warunki pogodowe realizacja zadania do końca roku jest niemożliwa.

 

17.  Zadanie Nr 190 - Przebudowa boiska sportowego przy ul. Kościelnej w Jastrzębiu Zdroju – 386 081 zł

W związku z przebudową boiska przy ul. Kościelnej wystąpiły oszczędności finansowe po zakończeniu procedury przetargowej na zadanie i dlatego też zdecydowano się dodatkowo wykonać przebudowę ogrodzenia wokół boisk wraz chodnikiem jako dojściem do boisk. Jednak pogarszające się warunki atmosferyczne – duże opady śniegu, bardzo niskie temperatury nie pozwoliły na zakończenie prac i dlatego też prace mogą zostać zakończone dopiero w roku 2011.

18.  Zadanie Nr 300 – Remont nawierzchni ulic – 297 327 zł

Zadanie realizowano w 2-ch etapach. I etap został zrealizowany całości, zaś II etap realizowany z pozostałych środków po zakończeniu wszystkich procedur przetargowych nie mógł być zakończono z uwagi na zmianę warunków atmosferycznych, brak było możliwości wykonania nowej nawierzchni asfaltowej.

 

19.  Zadanie Nr 303 – Remont chodników – 216 733 zł

W ramach zawartych umów z uwagi na szybsze rozpoczęcie zimy niż zakładano (brak nawet kilku dni, które umożliwiłyby prace remontowe) remont chodnika przy ulicy Katowickiej, Świerczewskiego obok SP 15, Ranoszka, Boża Góra Prawa, Urząd Miasta, Żeromskiego oraz ul. Poznańska obok ZS nr 2 może być kontynuowany dopiero wiosną roku 2011.

 

 

20.  Zadanie Nr 000-000-327Remont przedszkoli – 8 200 zł

W związku z niezależną od stron umowy przedłużającą się procedurą wydania przez Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej opinii dotyczącej możliwości zastosowania metod zamiennych proponowa

nych przez strony umowy w związku z dostosowaniem budynku Publicznego Przedszkola Nr 7 w Jastrzębiu – Zdroju do nakazów Komendanta Miejskiego Straży Pożarnej nie jest możliwe w roku bieżącym zakończenie zadania.

  

21.  Zadanie Nr 340 – Remont budynków mieszkalnych – 127 810 zł

Zadanie obejmuje wydatki związane z realizacją zapisów umowy nr 92/DL/2010 w zakresie remontu zdewastowanych lokali mieszkalnych i pomieszczeń przynależnych, w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych w zakresie ogólnobudowlanym, instalacyjnym wod. – kan, centralne ogrzewanie, gaz oraz instalacji elektrycznej. Zawarta umowa podyktowana była koniecznością szybkiego wykonania remontów mieszkań w związku z planowaną inwestycją Modernizacja obiektów ul. Gagarina 108, 110, 112 w roku 2011, a co za tym idzie konieczność sukcesywnego przekwaterowania najemców z w.w adresów. Ze względu na znaczne zniszczenia remontowanych lokali mieszkalnych, istnieje poważne zagrożenie, że wykonawca nie będzie w stanie w pełni wywiązać się z zapisów umowy, określający termin wykonania zadania do dnia 15.12.2010 rok.

Dodatkowo została zawarta umowa 58/DL/2010 w zakresie opracowania dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacji sanitarnej na ul. Kościelnej 1 a.

 

22.  Zadanie Nr 342 - Remont lokali użytkowych – 62 000 zł

 

Zadanie obejmuje wydatki związane z realizacją zapisów umowy nr 85/DL/2010 w zakresie usuwania usterek ogólnobudowlanych wynikających z przeglądów stanu technicznego budynków użytkowych. Wykonawca w ramach w.w umowy zobowiązany jest również do wykonywania prac na zewnątrz. Ze względu na zimowe warunki pogodowe istnieje realne zagrożenie, że wykonawca nie zdąży wykonać zleconych prac w terminie określonym w umowie, tj. 15.12.2010 r. Pozostałą część do zapłaty określono na kwotę 35 002 zł.

Zawarto również umowę na remont budynku w zakresie robót ogólnobudowlanych i wymiany instalacji co ul. Dworcowa 17 a obejmującą demontaż istniejącej stalowej instalacji centralnego ogrzewania, demontaż grzejników, montaż zaworów termostatycznych, grzejników oraz wykonanie prób grzewczych. Wartość umowy wynosi 26 998 zł. Termin zakończenia prac określono na 2010 rok, z terminem płatności 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, dlatego też uważa się za zasadne zaplanowanie płatności na rok 2011.

23.  Zadanie Nr 000-000-024Odwodnienie budynku Publicznego Przedszkola Nr 15 - 140 240 zł

Z uwagi na trudne warunki atmosferyczne nie można ukończyć w roku bieżącym rozpoczętych prac inwestycyjnych na tych obiektach, konieczne zatem jest przeniesienie realizacji wydatków do roku 2011.

 

24.  Zadanie Nr 000-000-031Modernizacja Publicznego Przedszkola Nr 26 - 44 000 zł,

Z uwagi na trudne warunki atmosferyczne nie można ukończyć w roku bieżącym rozpoczętych prac inwestycyjnych na tych obiektach, konieczne zatem jest przeniesienie realizacji wydatków do roku 2011.

 

25.  Zadanie Nr POS-000-139 - Prace termomodernizacyjne w budynkach przedszkolnych - 300 546 zł

Z uwagi na trudne warunki atmosferyczne nie można ukończyć w roku bieżącym rozpoczętych prac inwestycyjnych na tych obiektach, konieczne zatem jest przeniesienie realizacji wydatków do roku 2011.

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5509-uchwala-nr-iii.23.2010 Mon, 03 Jan 2011 14:34:00 +0100