Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr II.11.2010" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 13 Jul 2024 14:18:48 +0200 <![CDATA[Uchwała nr II.11.2010]]> UCHWAŁA NR II/11/2010

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia 13 grudnia 2010r.

 

w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój, ustalenia

przedmiotu ich działania i liczebności

 

  Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 36 i § 48 Statutu Miasta

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

u c h w a l a

 

§ 1

 

Powołać następujące stałe Komisje Rady Miasta i określić ich liczebność:

1.     Komisja Skarbu - 5 osób,

2.     Komisja Polityki Gospodarczej i Bezrobocia - 5 osób,

3.     Komisja Edukacji - 6 osób,

4.     Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu Terytorialnego - 6 osób,

5.     Komisja Polityki Społecznej - 5 osób,

6.     Komisja Kultury i Sportu - 7 osób,

7.     Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej  - 7 osób,

8.     Komisja Rewizyjna - 5 osób.

 

§ 2

 

Określić przedmiot działania Komisji zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr II/11/2010

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 13 grudnia 2010r.

Przedmiot działania Komisji Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

KOMISJA SKARBU

 

Do zakresu działania Komisji Skarbu należą sprawy związane z gospodarką finansową i budżetem Miasta w tym:

 

·         budżetu Miasta, zmian budżetu i w budżecie Miasta,

·         zaciągania kredytów, pożyczek i udzielania poręczeń,

·         obsługi bankowej,

·         podatków i opłat lokalnych,

·         umorzeń należności, za wyjątkiem należności podatkowych,

·         przyjęcie do realizacji zadań zleconych wynikających z porozumień, umów z organami administracji rządowej, a także z jednostkami samorządu terytorialnego,

·         tworzenie, likwidacja i przekształcanie jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych.

 

Ponadto do zakresu działania Komisji należy:

·         opiniowanie informacji o stanie mienia komunalnego, wieloletnich programów inwestycyjnych, a także wniosków Prezydenta Miasta w sprawie zmian przeznaczenia rezerwy celowej oraz przeniesienia zablokowanych kwot wydatków do rezerwy celowej,

·         opiniowanie w innych sprawach wynikających z przepisów prawa.

 

KOMISJA POLITYKI GOSPODARCZEJ I BEZROBOCIA

 

Do zakresu działania Komisji Polityki Gospodarczej i Bezrobocia należą sprawy:

 

·         rozwoju przedsiębiorczości, handlu, rzemiosła, spółdzielczości oraz działalności gospodarczej w zakresie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, rozwoju usług,

·         promocji miasta, nawiązywanie kontaktów z inwestorami,

·         koordynacji działań i współpracy z instytucjami regionalnymi i lokalnymi na rzecz rozwoju miasta,

·         podejmowania działań zmierzających do pozyskiwania środków z funduszy pomocowych,

·         współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowanie do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

·         problematyki pracy i walki z bezrobociem w mieście a także wdrażanie rozwiązań zapobiegawczych w oparciu o ogólnokrajowe plany, projekty i propozycje.

 

KOMISJA EDUKACJI

 

Do zakresu działania Komisji Edukacji należą sprawy:

·         kształcenia i wychowania przedszkolnego, podstawowego, ponadpodstawowego, pomaturalnego i wyższego,

·         oświaty dorosłych,

·         kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego,

·         utrzymywania i modernizacji placówek oświatowych,

·         opieki nad dziećmi i młodzieżą w tym: nad samorządem uczniowskim i organizacjami młodzieżowymi,

 

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO i SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 

Do zakresu działania Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu Terytorialnego należą sprawy związane z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową w mieście w tym:

 

·         nadzór nad realizacją Programu „Bezpieczne Miasto”,

·         współpraca z organami powołanymi do ochrony bezpieczeństwa publicznego w mieście (Policja, Prokuratura, Sąd, Straż Pożarna),

·         okresowa ocena działalności Straży Miejskiej,

·         obrona cywilna i zadania związane z obronnością kraju,

·         usuwanie zagrożeń i skutków klęsk żywiołowych,

·         działanie na rzecz utworzenia Centrum Powiadamiania Ratunkowego,

·         nadzór i współpraca z jednostkami pomocniczymi działającymi w mieście tj. sołectwami i zarządami osiedli,

·         współpraca z innymi samorządami,

·         przygotowywanie i opiniowanie projektów statutów i regulaminów, a także zmian w statutach i regulaminach.

 

KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

Do zakresu działania Komisji Polityki Społecznej należą sprawy kształtowania polityki socjalnej miasta w tym:

 

·         działania na rzecz ochrony zdrowia, pomocy społecznej i zakładów opiekuńczych, rozwiązywania problemów społecznych i socjalnych,

·         świadczeń socjalnych,

·         pomocy dla osób niepełnosprawnych,

·         zapobieganie zjawiskom patologii społecznej i łagodzenie ich skutków,

·         inicjowanie programów pomocy rodzinie i kształtowanie polityki prorodzinnej w mieście,

·         pomocy w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych dla osób najbardziej potrzebujących.

 

KOMISJA KULTURY I SPORTU

 

Do zakresu działania Komisji Kultury i Sportu należą sprawy:

 

·         kultury fizycznej i sportu w tym: terenów rekreacyjnych, obiektów i urządzeń sportowych,

·         aktywizowania i pomocy dla klubów i organizacji sportowych działających na terenie miasta ze szczególnym uwzględnieniem wychowania fizycznego dzieci i młodzieży,

·         kultury w tym: polityki kulturalnej miasta, rozwoju ośrodków kultury i sztuki,

·         popierania twórczości lokalnej i regionalnej,

·         ochrony dziedzictwa kulturalnego miasta,

·         upowszechniania kultury masowej,

·         utrzymywania obiektów kultury w tym bibliotek i innych placówek upowszechniania kultury w mieście.

 

KOMISJA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I PRZESTRZENNEJ

 

Do zakresu działania Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej należą sprawy związane z prowadzeniem gospodarki komunalnej i ochroną środowiska w tym:

 

·         wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,

·         utrzymania czystości w mieście,

·         gospodarki odpadami przemysłowymi, komunalnymi i ich segregacji,

·         zaopatrzenie miasta w energię elektryczną, cieplną i gaz,

·         dróg, ulic i mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

·         lokalnego transportu zbiorowego i łączności,

·         zieleni komunalnej i zadrzewiania,

·         utrzymania cmentarzy, grobów i miejsc pamięci,

·         ochrony i kształtowania środowiska naturalnego,

·         hydrogeologii, geologii, gospodarki wodnej,

·         rolnictwa, leśnictwa, ochrony zwierząt i ochrony gruntów rolnych i leśnych,

·         rybactwa śródlądowego,

·         organizacji społeczno – zawodowych rolników,

·         rozwoju i modernizacji wsi,

·         oświaty i doradztwa rolniczego,

·         rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa w mieście,

·         zagospodarowania przestrzennego miasta,

·         opiniowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta,

·         nabywania i zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych,

·         inwentaryzacji mienia Skarbu Państwa,

·         gospodarki mieniem komunalnym.

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy sprawowanie funkcji kontrolnych wobec Prezydenta Miasta i jednostek mu podporządkowanych na mocy przepisów ustawy o samorządzie gminnym.

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5497-uchwala-nr-ii.11.2010 Thu, 16 Dec 2010 11:07:00 +0100