Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr II.8.2010" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 23 Sep 2023 19:48:46 +0200 <![CDATA[Uchwała nr II.8.2010]]> UCHWAŁA NR II/8/2010

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 13 grudnia 2010 roku

w sprawie zmian budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2010 rok

 Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt. 4, art. 51, 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, ze zmianami), art. 211, art. 214, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 rok o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz.1240 ze zmianami), w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz.1241) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 roku Nr 133, poz. 872 ze zmianami), art. 7, art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jednolity tekst Dz. U. z 2007 roku Nr 68 poz.449 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

                                                                                                    

Rada Miasta Jastrzębie - Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

Zmienić plan dochodów i wydatków budżetu Miasta na 2010 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zmienić plan przychodów budżetu Miasta na 2010 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3

Zmienić limit „Wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2010 oraz w latach następnych”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4

Zmienić plan dotacji z budżetu Miasta, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5

Zmienić plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

 

§ 6

Zmienić plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 7

Zmienić limit „Wydatków związanych z wieloletnimi programami i projektami realizowanymi ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3”, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 8

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie - Zdrój.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5494-uchwala-nr-ii.8.2010 Thu, 16 Dec 2010 10:59:00 +0100