Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe..." opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Mon, 22 Jul 2024 22:20:26 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe...]]> PROJEKT

 

UCHWAŁA NR ……………. 2014

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

 

z dnia                      2014 r.

 

 

w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w zw. z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 715)

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

uchwala:

 

§ 1

 

 

Ustanawia się nagrody pieniężne oraz wyróżnienia sportowe o charakterze niepieniężnym przyznawane zawodnikom i ich trenerom za osiągnięte wysokie wyniki sportowe.

 

§ 2

 

Przyjmuje się Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień określony w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na nagrody i wyróżnienia określa Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój w budżecie miasta.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 5

 

Traci moc Uchwała Nr VII.64.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych, za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Regulamin określa szczegółowe zasady, tryb przyznawania oraz rodzaje i wysokość nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla miasta Jastrzębie-Zdrój.

Podjęcie niniejszej uchwały przyczyni się do poprawy warunków uprawiania sportu, zwiększenia dostępności mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe, osiągnięcia wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych oraz upowszechniania i krzewienia kultury fizycznej w Mieście.

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5451-projekt-uchwaly-w-sprawie-ustanowienia-nagrod-i-wyroznien-dla-zawodnikow-za-osiagniete-wyniki-sportowe-oraz-dla-trenerow-prowadzacych-szkolenie-zawodnikow-osiagajacych-wysokie-wyniki-sportowe... Wed, 10 Sep 2014 10:45:00 +0200