Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Jastrzębie-Zdrój" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 13 Jul 2024 15:46:56 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Jastrzębie-Zdrój]]> PROJEKT

 

UCHWAŁA NR                 .2014

 

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia                      2014 r.

 

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Jastrzębie-Zdrój

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 27 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (j.t. Dz. U. z 2014 poz. 715.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

 

 

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

uchwala

 

§ 1

 

Określa się warunki i tryb udzielania wsparcia finansowego w formie dotacji celowych na realizację zadania własnego Miasta Jastrzębie-Zdrój w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla Miasta.

 

§ 2

 

Warunki otrzymywania dotacji

 

1. O dotację, która jest formą realizacji celu publicznego, może ubiegać się klub sportowy niezaliczany do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, który na terenie Miasta prowadzi działalność sportową w dyscyplinach sportowych: piłka nożna, piłka siatkowa, hokej na lodzie.

2. Przyjmuje się, że cel publiczny, jaki Miasto Jastrzębie-Zdrój zamierza osiągnąć, w zakresie rozwoju sportu obejmuje poprawę warunków uprawiania sportu, zwiększenie dostępności mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe, osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych oraz upowszechnianie i krzewienie kultury fizycznej.

3. Dotacja może być przeznaczona na dofinansowanie wydatków z tytułu:

1)     realizacji programów szkolenia sportowego,

2)     zakupu sprzętu sportowego oraz strojów sportowych, wody mineralnej i odżywek dla zawodników,

3)     kosztów organizowania zawodów sportowych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój lub uczestnictwa w zawodach,

4)     kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

5)     wynagrodzenia kadry szkoleniowej, trenerskiej, instruktorskiej i masażystów,

6)     stypendium wypłacane w kwocie netto, z zastrzeżeniem, że klub zabezpieczy środki finansowe
na wypłatę pochodnych od kwoty brutto.

4. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane:

1)     transfery zawodnika z innego klubu sportowego,

2)     zapłaty kar, mandatów i innych karnych opłat nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,

3)     zobowiązania tego klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,

4)     wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego,

5)     kosztów poniesionych przez klub sportowy na realizację zadania przed zawarciem umowy dotacji.

5. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie rozwoju sportu określa Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój w uchwale budżetowej na dany rok.

 

 

 

§ 3

 

Tryb wsparcia finansowego

 

1. Dotację na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu przyznaje Prezydent Miasta Jastrzębie- Zdrój, na wniosek klubu sportowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie do 15 listopada  roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym dotacja ma zostać udzielona, z zastrzeżeniem, że wnioski dotyczące roku 2014 składa się w terminie do 14 dni od daty wejścia w życie niniejszej uchwały.

3. Dopuszcza się uzupełnianie wniosków w ciągu 7 dni od wezwania pod rygorem nierozpatrzenia niekompletnego wniosku.

4. W celu zaopiniowania złożonych wniosków Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój powołuje komisję ds. opiniowania wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie zadania w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

5. Przy opiniowaniu wniosków należy brać pod uwagę w szczególności:

1)     realizację celów publicznych z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu,

2)     wysokość planowanych w budżecie Miasta środków przeznaczonych na dotacje celową w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu,

3)     przedstawioną kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego, celu zadania i planowanych efektów.

6. Wykaz klubów sportowych, którym przyznano dotacje i kwot przyznanych na realizację zadań zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

7. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

8. Otrzymanie dotacji przez klub sportowy następuje na podstawie umowy zawartej na czas realizacji zadania.

 

§ 4

 

Kontrola realizacji wykonania zadania

 

1. Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój może zlecić kontrolę sposobu wykorzystania dotacji.

2. Zakres kontroli obejmuje:

1)     sprawdzenie rzeczywistego przebiegu realizacji zadania oraz osiągnięcia celu zakładanego w zakresie dotowanego zadania,

2)     sprawdzenie dokumentów związanych z realizacją dotowanego zadania, w szczególności znajdujących się w siedzibie podmiotu oryginału dokumentów finansowych.

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sposobie wykorzystania dotacji, polegających na wykorzystaniu dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, pobraniem dotacji nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotacja podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

 

§ 5

 

Umowa i rozliczenie dotacji

 

1. Umowę dotacji zawiera Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój z klubem sportowym.

2. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Integralnym elementem umowy jest wniosek klubu sportowego.

4. W przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana warunkiem podpisania umowy jest złożenie przez wnioskodawcę korekty kosztorysu.

5. Umowa zawiera w szczególności:

1)     opis zadania i termin jego realizacji,

2)     wysokość udzielonej dotacji i tryb jej przekazania,

3)     termin wykorzystania dotacji,

4)     tryb i zakres kontroli wykonania zadania,

5)     termin i sposób rozliczenia dotacji,

6)     warunki i tryb rozwiązania umowy,

7)     termin zwrotu dotacji, o których mowa w § 4 ust. 3.

6. W treści umowy zamieszcza się postanowienia dopuszczające jej zmianę w formie pisemnego aneksu, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy nie może powodować zwiększenia kwoty przyznanej dotacji, ani istotnego odstępstwa od założeń wniosku.

7. Dotacja podlega szczegółowemu rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu w sprawozdaniu, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

8. Klub sportowy, któremu została udzielona dotacja, jest obowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

9. Do rozliczenia dotacji stosuje się postanowienia zawartej umowy oraz przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

10. Przedmiotem rozliczenia dotacji nie mogą być koszty, które klub sportowy poniósł na realizację zadania przed zawarciem umowy.

 

§ 6

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 7

 

Traci moc Uchwała Nr IX.81.2011 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 8

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

  

Uzasadnienie

Uchwała określa warunki i tryb finansowania rozwoju sportu w Mieście Jastrzębie-Zdrój.

Zgodnie z  art. 27 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (j.t. Dz. U. z 2014 poz. 715.) Miasto ma możliwość wpierania klubów sportowych niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku. Podjęcie niniejszej uchwały przyczyni się do poprawy warunków uprawiania sportu, zwiększenia dostępności mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe, osiągnięcia wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych oraz upowszechnianie i krzewienia kultury fizycznej w Mieście.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5450-projekt-uchwaly-w-sprawie-okreslenia-warunkow-i-trybu-finansowania-rozwoju-sportu-w-miescie-jastrzebie-zdroj Wed, 10 Sep 2014 10:42:00 +0200