Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie zwolnienia od opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 13 Jul 2024 14:44:39 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie zwolnienia od opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy]]> PROJEKT

 

Uchwała Nr .............

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia ......................

w sprawie zwolnienia od opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w zw. z art. 79b ustawy z dn. 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) i art. 18a ustawy z dn. 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2014, poz 600 z późn. zm.)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala:

§ 1

Zwolnić od opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy osoby zobowiązane do ubiegania się o wydanie tych dokumentów w wyniku zmiany adresu właściciela (posiadacza) pojazdu wymagającej wydania nowego dokumentu, a spowodowanej następującymi zmianami administracyjnymi:

1.     dokonaniem z urzędu zmiany numeracji porządkowej nieruchomości,

2.     nadaniem nowej lub zmianą obowiązującej nazwy ulicy.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5443-projekt-uchwaly-w-sprawie-zwolnienia-od-oplaty-za-wydanie-dowodu-rejestracyjnego-i-prawa-jazdy Thu, 28 Aug 2014 09:20:00 +0200