Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie nadawania wyróżnień w Mieście Jastrzębie-Zdrój" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sun, 21 Apr 2024 17:05:09 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie nadawania wyróżnień w Mieście Jastrzębie-Zdrój]]> PROJEKT

 

UCHWAŁA NR VII.    .2014

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia 26 czerwca 2014r.

 

w sprawie nadawania wyróżnień w Mieście Jastrzębie-Zdrój

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 14, art.40 ust.1, art.41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011r., Nr 197, poz. 1172 z późn. zm)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a

§ 1

Mając na celu honorowanie obywateli za zasługi na rzecz dla Miasta Jastrzębie-Zdrój ustanawia się:

1.     Tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Jastrzębie-Zdrój”,

2.     Odznakę „Zasłużony dla Miasta Jastrzębie-Zdrój”

§ 2

Przyjąć regulamin nadawania:

1.     Tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Jastrzębie-Zdrój”,

2.     Odznaki „Zasłużony dla Miasta Jastrzębie-Zdrój”.

Niniejszy regulamin stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr V.55.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie nadawania wyróżnień w Mieście Jastrzębie-Zdrój (Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z 2013r., poz. 3742)

§ 5

Do spraw wszczętych, a niezakończonych podjęciem stosownej uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój stosuje się zapisy niniejszej uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

            Mając na celu uhonorowanie za zasługi na rzecz Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności dla Miasta Jastrzębie-Zdrój proponuje się podjęcie uchwały, która pozwalałaby nadać tytuł Honorowego Obywatela Miasta Jastrzębie-Zdrój osobie nie będącej mieszkańcem Miasta Jastrzębie-Zdrój, bądź też odznakę Zasłużony dla Miasta Jastrzębie-Zdrój osobie zamieszkującej na terenie Miasta.

            W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5431-projekt-uchwaly-w-sprawie-nadawania-wyroznien-w-miescie-jastrzebie-zdroj Thu, 26 Jun 2014 12:43:00 +0200