Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie ustanowienia 15 sztuk drzew rosnących na terenie miasta Jastrzębia-Zdroju pomnikami przyrody" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 13 Jul 2024 15:33:32 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie ustanowienia 15 sztuk drzew rosnących na terenie miasta Jastrzębia-Zdroju pomnikami przyrody]]> PROJEKT

 

UCHWAŁA  Nr ……………../2014
Rady Miasta  w Jastrzębie-Zdrój


z dnia   ……………………..2014r.w sprawie ustanowienia 15 sztuk drzew rosnących na terenie miasta Jastrzębia-Zdroju pomnikami przyrody


Na podstawie art.18.ust.2 pkt 15, art.41 ust 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.594- z póź. zm.) oraz art. 44 ust. 1, 2 i 3a  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r.poz.627 z póź. zm.), Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój uchwala:

 

                                                                       §1

 

Ustanawia się pomnikami przyrody następujące drzewa:

 

1.     lipa drobnolistna (Tilia cordata) - o obw. 320cm, wys. 35m- rosnąca na działce ewiden-cyjnej  nr 306/14 – jednostka ewidencyjna Jastrzębie-Zdrój, obręb Bzie Zameckie -  park
ul. Klubowa( X : 5533650,30 Y: 6546222,50);  właściciel –Gmina Jastrzębie-Zdrój;

 

2.     lipa drobnolistna (Tilia cordata)- o obw. 360 cm, wys. 22 m -rosnąca na działce ewiden-cyjnej nr 306/14 -  jednostka ewidencyjna Jastrzębie-Zdrój, obręb Bzie Zameckie, -park
ul. Klubowa(X: 5533590,37 Y: 6546218,89)  właściciel –Gmina Jastrzębie-Zdrój;

             

3.     dąb szypułkowy (Quercus robur)- o obw. 350 cm,wys.28m -rosnący na działce ewiden-cyjnej nr 306/14 - jednostka ewidencyjna Jastrzębie-Zdrój,  obręb Bzie Zameckie,  park
ul. Klubowa( X: 5533603,94 Y6546222,49) właściciel –Gmina Jastrzębie-Zdrój;

 

4.     dąb szypułkowy (Quercus robur)- o obw. 320 cm, wys.26m, rosnący na działce ewiden-cyjnej nr 306/14 - jednostka ewidencyjna Jastrzębie-Zdrój, obręb Bzie Zameckie, park
ul. Klubowa (X 5533666,29 Y : 6546230,11) właściciel - Gmina Jastrzębie-Zdrój;

 

5.     dąb szypułkowy (Quercus robur)- o obw. 425 cm, wys.28m - rosnący na działce ewiden-cyjnej nr 1027/35 ( koło lodowiska)-  jednostka ewidencyjna Jastrzębie-Zdrój, obręb Jastrzębie Zdrój ( X:5534678,98 Y: 6541476,95) właściciel Gmina Jastrzębie-Zdrój;

 

6.     buk pospolity (Fagus sylvatica)- o obw. 320 cm, wys.30m -rosnący na  działce ewiden-cyjnej  nr  800/13- jednostka ewidencyjna Jastrzębie-Zdrój, obręb Jastrzębie Zdrój w jarze ul. Kusocińskiego naprzeciwko kl.11(5534237,16 Y: 6541901,75)- właściciel Skarb Państwa – użytkownik Państwowe Gospodarstwo Leśne ”Lasy Państwowe”

                   Nadleśnictwo Rybnik;

 

7.     buk pospolity (Fagus sylvatica)- o obw. 360 cm, wys.28m -rosnący na  działce ewiden-cyjnej  nr 800/13- jednostka ewidencyjna Jastrzębie-Zdrój, obręb Jastrzębie Zdrój ( jar

                    ul. Kusocińskiego naprzeciwko kl.19(X 5534273,46  Y:6541877,07)- właściciel
                    Skarb Państwa – użytkownik Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy  Państwowe”
                    Nadleśnictwo Rybnik;

 

                                                                     

8.     buk pospolity (Fagus sylvatica)- o obw. 370 cm, wys. 32m -rosnący na  działce ewiden-cyjnej  nr 1695/13- jednostka ewidencyjna Jastrzębie-Zdrój, obręb Jastrzębie Zdrój w jarze ul. w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego( X: 5534081,33  Y:6542110,94)- właściciel Skarb Państwa - użytkownik Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”

Nadleśnictwo Rybnik;

 

9.     buk pospolity (Fagus sylvatica)- o obw. 380 cm wys. 40m - rosnący na  działce ewiden-cyjnej  nr 1695/13- jednostka ewidencyjna Jastrzębie-Zdrój, obręb Jastrzębie Zdrój ,jar

                   ul. w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego(X:5534086,29 Y:6542130,18) - właściciel

                   Skarb Państwa – użytkownik Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy  Państwowe” 
                   Nadleśnictwo Rybnik;

 

10.  buk pospolity (Fagus sylvatica)- o obw. 320 cm, wys.35m -rosnący na  działce ewiden-cyjnej  nr 1660/13- jednostka ewidencyjna Jastrzębie-Zdrój, obręb Jastrzębie Zdrój , jar k/Kotłowni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 (X :5534467,98  Y:6541852,11)-właściciel Skarb Państwa -użytkownik Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój;

 

11.  buk pospolity (Fagus sylvatica)- o obw. 430 cm, wys.30m -rosnący na  działce ewiden-cyjnej  nr 1660/13- jednostka ewidencyjna Jastrzębie-Zdrój, obręb Jastrzębie Zdrój, jar k/Kotłowni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2(X: 5534498,14 Y:6541845,73)-właściciel  Skarb Państwa -użytkownik Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój;

 

12.  buk pospolity (Fagus sylvatica)- o obw. 430 cm, wys.30m -rosnący na  działce ewiden-cyjnej  nr 1660/13- jednostka ewidencyjna Jastrzębie-Zdrój, obręb Jastrzębie Zdrój, jar k/Kotłowni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 (X: 5534516,26 Y:6541840,75)właściciel Skarb Państwa – użytkownik Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój;

 

13.  buk pospolity (Fagus sylvatica)- o obw. 389 cm, wys.40m -rosnący na  działce ewiden-cyjnej  nr 203 - jednostka ewidencyjna Jastrzębie-Zdrój, obręb Jastrzębie Zdrój, las przy ul. Młyńskiej(X:5534003,47 Y: 6543812,39) - właściciel Skarb Państwa – użytkownik  Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” -Nadleśnictwo Rybnik;

 

14.  buk pospolity (Fagus sylvatica)- o obw. 370 cm, wys.45m - rosnący na  działce ewiden-cyjnej  nr 203 -  jednostka ewidencyjna Jastrzębie-Zdrój, obręb Jastrzębie Zdrój las przy ul. Młyńskiej ( X: 5534036,00 Y:6543786,07)- właściciel Skarb Państwa – użytkownik Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” Nadleśnictwo Rybnik;

 

15.  buk pospolity (Fagus sylvatica)- o obw.355 cm, wys.40m - rosnący na  działce ewiden-

                   cyjnej  nr 203 -  jednostka ewidencyjna Jastrzębie-Zdrój, obręb Jastrzębie Zdrój las przy 
                   ul. Młyńskiej (X: 5534041,50 Y: 6543810,14) - właściciel Skarb Państwa –

                   użytkownik Państwowe Gospodarstwo Leśne ”Lasy Państwowe” Nadleśnictwo Rybnik.

 

                                                           §2


W odniesieniu do pomników przyrody, o których mowa w § 1, wprowadza się następujące zakazy:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania drzew,
2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby wokół drzew,
3) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo 

    racjonalnej gospodarce rolnej lub leśnej,
4) zmiany sposobu użytkowania ziemi w sąsiedztwie drzew,
5) umieszczania tablic reklamowych na drzewach.


§3

 

             Ustanowienie ochrony drzew, o których mowa w § 1, ma  na celu zachowania cennych

             tworów przyrody żywej ze względu na ich szczególną wartość przyrodniczą i krajobrazową.§4

 

              Nadzór i pielęgnację nad pomnikami przyrody wymienionymi w §1,  sprawuje Prezydent

              Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§5

            

              Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

                                                                                                               §6


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 44 ust.1 i 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ustanowienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody dokonuje rada gminy w drodze uchwały, po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

W wyniku opracowanej w 2012 roku na zlecenie Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój  „Inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej na terenie miasta Jastrzębia-Zdroju i i opracowanej w roku 2013 – „Oceny typowanych do objęcia ochroną drzew wymienionych w „Inwentaryzacji ” oraz  przeprowadzonych oględzinach drzew w terenie  ustalono, że wymie-nione w projekcie uchwały drzewa, kwalifikują się do objęcia ochroną w formie pomnika przyrody, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Przedmiotowe drzewa  posiadają  wysoką wartość przyrodniczą i krajobrazową oraz indywidualne cechy takie jak, wymiary, pokrój, wiek, które wyróżniają ich wśród innych tworów przyrody żywej.

Drzewa wymienione w pkt.1-4 ( 2 szt. lipy drobnolistnej i 2 szt. dębu szypuł-kowego) rosną w parku, okalającym zabytkowy dwór obronny znajdujący się w Sołectwie Bzie. Na terenie tym Uchwałą  Nr XVI/234/95 Rady Miasta w Jastrzębiu-Zdroju ustanowiony został  wcześniej pomnik przyrody-  dąb szypułkowy.

Drzewo wymienione w pkt.5 rośnie w sąsiedztwie Hali Sportowo-Widowiskowej i Lodowiska.

Drzewa wymienione w pkt. 6-12 , rosną na terenie kompleksu leśnego znajdującego się pomiędzy osiedlami mieszkaniowym a Szpitalem Specjalistycznym Nr 2.Teren ten służy mieszkańcom jako miejsce wypoczynku. Na tym  terenie  Uchwałą Nr X/230/99 Rady Miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju, ustanowiono wcześniej  3 pomniki przyrody ( 2 szt dębów szypułkowych i 1 szt. buka zwyczajnego).

Drzewa wymienione w pkt. 13-15, rosną  na terenie kompleksu leśnego w sąsiedztwie ogrodów działkowych. Teren ten jest często odwiedzany przez mieszkańców miasta.

O planach objęcia  uchwałą drzew rosnących na terenach leśnych, poinformowano użytkownika tych terenów t.j. Państwowe Gospodarstwo Leśne ”Lasy Państwowe” Nadleśnictwo Rybnik

Uchwała określa zakazy dla pomnika przyrody wybrane spośród zakazów wymienionych w art. 45 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

W projekcie uchwały przyjęto, że Prezydent Miasta Jastrzębia-Zdroju, będzie sprawował nadzór i pielęgnację nad uchwalonymi  pomnikami przyrody.

Realizacja przedmiotu uchwały pociąga za sobą skutki finansowe dla budżetu
Miasta Jastrzębie-Zdrój. Na koszty te składa się m.in. oznakowanie pomnika przyrody w kwocie ok.15 zł. Pozostałych kosztów związanych z prowadzonymi w ramach czynnej ochrony zabiegami pielęgnacyjnymi i ekspertyzami dendrologicznymi wykonywanymi w zależności od potrzeb, w chwili obecnej nie można oszacować.

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5427-projekt-uchwaly-w-sprawie-ustanowienia-15-sztuk-drzew-rosnacych-na-terenie-miasta-jastrzebia-zdroju-pomnikami-przyrody Tue, 24 Jun 2014 14:59:00 +0200