Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój " opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Tue, 25 Jun 2024 15:12:14 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój ]]> PROJEKT

 

UCHWAŁA NR VI. …….. 2014
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 29 maja 2014r.

 

w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

        Na  podstawie  art.18 ust. 2 pkt 4, art.18 a ust. 3, art. 28 a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.       o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z  2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art.12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z  2013 r., poz. 595 z późn. zm.),  art.  270  ust.  2  i  3, art.  271  ust.  1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku  poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a

§ 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za rok 2013, sprawozdaniem finansowym za 2013 rok, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, informacją o stanie mienia Miasta, opiniami Komisji oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej udzielić absolutorium Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

 


Zgodnie z przepisami organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta po zapoznaniu się ze stosownymi dokumentami.

 

 

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5408-projekt-uchwaly-w-sprawie-udzielenia-absolutorium-dla-prezydenta-miasta-jastrzebie-zdroj Thu, 29 May 2014 11:15:00 +0200