Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji planu Aglomeracji Jastrzębie-Zdrój" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 13 Jul 2024 15:03:14 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji planu Aglomeracji Jastrzębie-Zdrój]]> UCHWAŁA ………… 2014

 

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia ………… 2014r.

 

 

 

w sprawie zaopiniowania propozycji planu Aglomeracji Jastrzębie-Zdrój

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 7ust.1 pkt. 3 i art. 40 ust 1 i 2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie Gminnym (j.t.Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne ( t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 145 z późniejszymi zmianami) oraz §4 ust 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010r.  w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. 2010r. nr 137 poz. 922)

 

 

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

uchwala:

 

 

§ 1

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój opiniuję pozytywnie zweryfikowaną i uzgodnioną propozycję planu Aglomeracji Jastrzębie-Zdrój objętą Uchwałą nr IV/46/7/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13 stycznia 2014r. , stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5397-projekt-uchwaly-w-sprawie-zaopiniowania-propozycji-planu-aglomeracji-jastrzebie-zdroj Thu, 17 Apr 2014 15:45:00 +0200