Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości od osoby fizycznej prawa własności nieruchomości gruntowych" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Mon, 22 Jul 2024 21:33:56 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości od osoby fizycznej prawa własności nieruchomości gruntowych]]> UCHWAŁA  Nr .......................

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia................................. 

 

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu  nieruchomości od osoby fizycznej prawa własności nieruchomości gruntowychNa podstawie art. 18 ust. 2 pakt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2013 r.
poz. 594 z późn. zm.), art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm).

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala

§ 1

Uchylić Uchwałę Nr XVI.135.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 31 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osoby fizycznej na rzecz Gminy Jastrzębie-Zdrój prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych, opisanych w ewidencji gruntów i budynków jako działki 1440/33 o powierzchni 0.3480 ha i 1366/33 o powierzchni 0.1074 ha, obręb Jastrzębie Dolne, karta mapy 1, zapisanych w KW GL1J/00026037/6 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju, z przeznaczeniem do gminnego zasobu nieruchomości.

  § 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Przedmiotem projektu uchwały jest uchylenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości od osoby fizycznej prawa własności nieruchomości gruntowych.

Postępowaniem objęte są działki 1440/33 o powierzchni 0.3480 ha i 1366/33 o powierzchni 0.1074 ha, obręb Jastrzębie Dolne, karta mapy 1, będące własnością osoby fizycznej. W dniu 31 października 2013 roku Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie powyższego nabycia. Po określeniu przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego w dniu 05.03.2014 r. wartości rynkowej przedmiotowych nieruchomości na łączną kwotę 19.619,00 zł i poinformowaniu o powyższym zbywcy pismem z dnia 08.04.2014 r. właścicielka przedmiotowych działek odstąpiła od woli ich zbycia na rzecz Miasta.

W opisanym stanie rzeczy Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miasta niniejszą uchwałę.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5396-projekt-uchwaly-w-sprawie-uchylenia-uchwaly-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-nabycie-do-gminnego-zasobu-nieruchomosci-od-osoby-fizycznej-prawa-wlasnosci-nieruchomosci-gruntowych Thu, 17 Apr 2014 15:39:00 +0200