Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości Miasta Jastrzębie-Zdrój od osoby prawnej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność..." opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 25 Apr 2024 14:07:00 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości Miasta Jastrzębie-Zdrój od osoby prawnej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność...]]> UCHWAŁA  Nr ………………….

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia ………………….. r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości

Miasta Jastrzębie-Zdrój od osoby prawnej prawa użytkowania wieczystego

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2013 r.
poz. 594 z późn. zm.)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala

§ 1

Wyrazić zgodę na nabycie na rzecz Miasta Jastrzębie-Zdrój od osoby prawnej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, będącej własnością Skarbu Państwa, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 889/14 o powierzchni 2.1593 ha, obręb Jastrzębie Zdrój, karta mapy 6, KW GL1J/00025155/2.

  § 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Przedmiotem projektu uchwały jest wyrażenie zgody na nabycie na rzecz Miasta Jastrzębie-Zdrój od osoby prawnej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę 889/14 o pow. 2.1593 ha znajdującej się w strefach:

            - 10P,U – tereny zabudowy produkcyjnej, usługowej, składów i magazynów,

            - 17ZE – tereny zieleni nieurządzonej, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Nr XXI/237/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. o symbolu roboczym M51 (Dz. U. Woj. Śl. Nr 31, poz. 678 z dnia 21 lutego 2008 r.).

 

Nieruchomość znajduje się na terenach poprzemysłowych inwestycyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji realizowanej w ramach zadania pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów poprzemysłowych w Jastrzębiu-Zdroju”. Ponieważ Miasto w obszarze planowanej budowy drogi nie jest właścicielem żadnych terenów inwestycyjnych, a w projekcie Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przyjętym w lipcu 2013 r. uchwałą Zarządu Śląskiego nr 1553/269/IV/2013 czytamy:

„W przypadku, gdy teren inwestycyjny będzie się składać z kilku części, tzn. będzie zlokalizowany w kilku miejscach gminy/powiatu, minimalna powierzchnia każdej z części nie może być mniejsza niż 2 ha. Jeżeli projektem objętych jest kilka sąsiadujących obok siebie działek inwestycyjnych, należy traktować je jako jeden teren przeznaczony pod działalność gospodarczą. O wsparcie w ramach tego Poddziałania mogą się ubiegać uprawnione podmioty, które mają uregulowane prawo własności do terenów inwestycyjnych objętych projektem (własność, użytkowanie wieczyste lub własność Skarbu Państwa). Teren inwestycyjny musi być przeznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod działalność gospodarczą” właściwym jest pozyskanie działki 889/14. Ponadto pismem z dnia 25.02.2014 r. użytkownik wieczysty przedmiotowej nieruchomości wyraził wolę jej zbycia.

 

Mając powyższe na względzie Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miasta niniejszą uchwałę, zezwalającą na nabycie nieruchomości stanowiącej działkę 889/14 do zasobu

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5395-projekt-uchwaly-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-nabycie-do-gminnego-zasobu-nieruchomosci-miasta-jastrzebie-zdroj-od-osoby-prawnej-prawa-uzytkowania-wieczystego-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc... Thu, 17 Apr 2014 15:30:00 +0200