Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Jastrzębie-Zdrój " opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 20 Apr 2024 03:06:49 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Jastrzębie-Zdrój ]]> UCHWAŁA NR ...........

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia .................

 

w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Jastrzębie-Zdrój 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 1, art. 40 ust.1 i ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 roku, poz.594 z późn. zm)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala

§ 1

Uchwalić Statut Miasta Jastrzębie-Zdrój w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Tracą moc:

·         Uchwała Nr XLII/564/2009 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Jastrzębie-Zdrój,

·         Uchwała nr LVII/730/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Statutu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5392-projekt-uchwaly-w-sprawie-uchwalenia-statutu-miasta-jastrzebie-zdroj Wed, 16 Apr 2014 08:46:00 +0200