Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój z przeznaczeniem na poprawienie warunków..." opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 25 Apr 2024 12:07:39 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój z przeznaczeniem na poprawienie warunków...]]> UCHWAŁA Nr ……….. 2014

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia ……………. 2014

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości

gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

 

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

 

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

uchwala

 

§ 1

 

Wyrazić zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 202/49 o powierzchni 0.0369 ha, obręb Jastrzębie Górne, k. m. 8 ujawniona w księdze wieczystej GL1J/000045790/1 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

           

 

 

 

UZASADNIENIE

           

Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej  nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 202/49 o powierzchni 0,0369 ha, obręb Jastrzębie Górne ujawniona w księdze wieczystej GL1J/00045790/1 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej działki tj. 207/13 o pow. 0.2629 ha, obręb Jastrzębie Górne stanowiącej własność osoby prawnej. Na nieruchomości znajduje się infrastruktura kolejowa, która była użytkowana dotychczas kolejno przez kilka osób prawnych

 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębia-Zdroju zatwierdzonym Uchwałą Nr VII/69/2007 Rady Miasta Jastrzębie-Zdroju z 22 marca 2007r. o symbolu roboczym Sz73 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 97 poz. 1972 z dnia 04 czerwca 2007 r. – działka 202/49 znajduje się w strefie 3KK tereny kolejowe. Nie ma możliwości samodzielnego zagospodarowania działki ze względu na jej kształt oraz wielkość.

 

Biorąc pod uwagę złożony wniosek strony zainteresowanej nabyciem, Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miasta niniejszą uchwałę, celem wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5391-projekt-uchwaly-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-w-drodze-bezprzetargowej-nieruchomosci-gruntowej-stanowiacej-wlasnosc-miasta-jastrzebie-zdroj-z-przeznaczeniem-na-poprawienie-warunkow... Thu, 10 Apr 2014 15:20:00 +0200