Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III.24.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego..." opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 25 Apr 2024 13:07:32 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III.24.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego...]]>

 

Uchwała Nr…………………………..

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia ………………………………..

 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr III.24.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Jastrzębiu-Zdroju oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.)  oraz art. 9 a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2009r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm).

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

uchwala

 

 

 

§ 1


W  załączniku do Uchwały Nr III.24.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Jastrzębiu-Zdroju oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania wprowadza się następujące zmiany: uchyla się ust. 2 i ust.16.

 

§ 2

 

Pozostałe zapisy załącznika do Uchwały Nr III.24.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Jastrzębiu-Zdroju oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania pozostają bez zmian.

 

§ 3

 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 


 

 

  

 

 

UZASADNIENIE

 

            Prokuratura Rejonowa w Jastrzębiu-Zdroju pismem z dnia 19.03.2014r wniosła wniosek o usunięcie naruszenia prawa w treści załącznika do Uchwały Nr III.24.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Jastrzębiu-Zdroju poprzez uchylenie ust.2, w którym określono skład Zespołu Interdyscyplinarnego i ust. 16, gdzie określono przesłanki odwołania członka tegoż Zespołu, uzasadniając to, iż treści te stoją w sprzeczności z obowiązującym prawem.

Zarówno skład Zespołu Interdyscyplinarnego i przesłanki odwołania jego członka wynikają bezpośrednio z zapisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2009r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm) i nie upoważniają Rady Gminy do kształtowania katalogu podmiotów, które tworzą Zespół Interdyscyplinarny, jak i działania przesłanek odwołania jego członka.

Mając powyższe na uwadze należało uchylić zapisy ust 2 i ust 16 załącznika do w/w Uchwały.

 

 

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5389-projekt-uchwaly-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-iii.24.2011-rady-miasta-jastrzebie-zdroj-z-dnia-24-lutego-2011r.-w-sprawie-trybu-i-sposobu-powolania-i-odwolywania-czlonkow-zespolu-interdyscyplinarnego... Thu, 10 Apr 2014 15:07:00 +0200